Endrede bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger fra Norsk helsenett (NHN)

24. januar 2020

Uttalelse til NHN vedr. endrede bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger

Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til de endrede bruksvilkårene for nasjonale e-helseløsninger.
I all hovedsak støtter Legeforeningen de oppdaterte vilkårene og finner det positivt at det er gjort en opprydning i vilkårene.
Vi har i midlertid to innspill vi mener er såpass viktige at NHN bør vurdere å justere vilkårene.


Se vedlegg.

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv