Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)

15. juli 2020

Høringsfrist 23.09.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt en høring om pakkeforløp ved oppfølging etter rusmiddeloverdose.

Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose foreslås som et nytt kapittel i Pakkeforløp rusbehandling (TSB), og ikke som et eget pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Kapitlet vil være et normerende produkt på linje med resten av Pakkeforløp rusbehandling (TSB). Det skal bidra til økt bruker- og pårørendemedvirkning, bedre samarbeid mellom tjenestene, og sikre overgangen mellom akuttbehandling og videre behandlingsforløp.

Det foreslås også at Pakkeforløp rusbehandling (TSB) endrer navn til Pakkeforløp rus- og avhengighetsbehandling. Begrunnelsen er at dette vil gi bedre samsvar mellom tittel og definisjon/startpunkt i pakkeforløpet.

Pakkeforløpskapitlet beskriver hvordan helsehjelpen som tilbys overdosepasienter er organisert. Målet er at pasientene opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. Utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering skal ikke forsinkes uten grunn. Det er også et mål med pakkeforløpskapitlet at alle som har hatt overdose får vurdering og hjelp fra personell med rusfaglig kompetanse. Dette skal være en del av den øyeblikkelige hjelpen. Det vil si at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten, må anerkjenne at overdoser både er akutt alvorlig, og ofte et symptom på forverring av en kronisk tilstand. Pakkeforløpskapitlet skal bidra til å sikre dialogen mellom de ulike delene av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Les mer på Helsedirektoratets sider:

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/oppfolging-etter-rusmiddeloverdose-rusbehandling-pakkeforlop

Denne høringen skal behandles av Fagstyre.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen

23. september. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling