Innspillrunde - prinsipper for utsatt innsyn i prøvesvar til innbygger på Helsenorge

Medisinsk fagavdeling

04. oktober 2023

Høringsfrist 30.10.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt invitasjon til innspillrunde for prinsipper for utsatt innsyn i prøvesvar til innbyggere på Helsenorge.

I arbeidet med prosjektet pasientens prøvesvar og innsyn for innbygger er det besluttet å utvikle felles prinsipper for utsatt innsyn i prøvesvar for innbygger. Det har vært diskusjoner rundt etablering av en logisk forsinkelsesmekanisme for enkelte typer prøvesvar i påvente av at helsepersonellet rekker å vurdere prøvesvarene og eventuelt kontakte pasienten, før pasienten ser svarene. Det samme er fremhevet i helse- og omsorgskomiteens innstilling, og var også et gjennomgående tema blant flere høringsinstanser. Det er også diskutert at man bør være varsom med å legge opp til en løsning som innebærer stor grad av skjønnsutøvelse for den enkelte virksomhet eller helsepersonell.

Det er på bakgrunn av dette nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å lage felles nasjonale prinsipper for «utsatt innsyn i prøvesvar» for innbygger. Arbeidsgruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse. Arbeidsgruppen har nå utarbeidet et forslag til prinsipper, og ønsker innspill på forslaget som er relativt liberalt. Vi tar gjerne imot konsekvenser av hvordan forslaget kan komme til å virke, samt alternativer til forslaget hvis det er aktuelt.

Denne høringen skal behandles av sentralstyret.

Legeforeningen gjør oppmerksom på høringen av Pasientens prøvesvar i kjernejournal som ble sendt til underforeningene fra Legeforeningen 20. september 2023.

Les mer i vedlagte dokumenter.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. oktober 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling