Tillitsvalgt

Arbeidstaker eller oppdragstaker i bemanningsbyrå?

18. november 2022
Avdeling for Jus og arbeidsliv ser nå klare tegn til at det er endringer på gang i legearbeidsmarkedet. Særlig ser vi en sterk vekst i ulike typer virksomheter som driver med bemanning, formidling eller utleie av leger til kommuner og helseforetak. Vi opplever stor variasjon i de avtalene som tilbys legene, og selv om avtalen fremstår attraktiv, ser vi ofte mangelfull og til dels lovstridige vilkår.

Møte med Helfo kontroll

18. november 2022
Helfo kontroll inviterte i slutten av oktober Legeforeningen til møte med deres kontrollvirksomhet som tema. Legeforeningen har lenge etterlyst at Helfo ser veiledning og kontroll mer i sammenheng. Vi har også etterlyst en strategi for formidling av informasjon om riktig bruk av normaltariffen slik at tilbakebetalingskrav kan unngås i større grad enn i dag.

Regjeringen viderefører utvidet unntak fra kompetansekrav for fastlegevikariater, legevakt mv.

18. november 2022
Grunnet vanskeligheter med å rekruttere fastleger i kommunene, har regjeringen vedtatt å videreføre unntak fra kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer en utvidet adgang for kommuner til å inngå vikaravtaler med leger som ikke har gjennomført LIS1, samt en utvidet adgang til å gå selvstendig legevakt for leger som har gjennomført LIS1

Gratis webinar om utforming av aksjonær

18. november 2022
Akademikerne inviterer til et nytt gratis webinar mandag 5. desember kl. 18-19 med advokat Tore Jarl Hjelseth. Denne gang vil han gå nærmere inn på hvordan man utformer en hensiktsmessig og balansert aksjonæravtale.

LIS 1 som vikar i fastlegepraksis

18. november 2022
I takt med økende rekrutteringsproblemer i kommunene, får Legeforeningen flere henvendelser fra LIS 1 i kommunen som blir bedt om å være vikar for fastlege. I noen saker blir LIS 1 bedt om å fullt ut gå inn og overta fastlegens oppgaver, i andre saker er det flere LIS 1 i kommunen som deler på disse oppgavene, eventuelt også i samarbeid med andre fastleger i kommunen. Det meldes også om manglende veiledning for LIS 1 i mange av disse sakene. Legeforeningen oppfatter at slike løsninger oftest brukes der en fastlegehjemmel ikke blir besatt etter legens fratreden. Selv om vi har forståelse for at kommunene søker å finne løsninger på krisen, er Legeforeningen kritisk til at LIS 1 brukes for å dekke opp for fastlegemangelen.

Risikojustering av basistilskudd

18. november 2022
I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å øke basistilskuddet for fastlegeordningen med 480 mill. fra 1. mai 2023. Helårseffekten av økningen i basistilskuddet er på 720 mill. (Ettersom økningen i basistilskuddet ikke trer i kraft før 1. mai.) Regjerningen foreslår samtidig å fjerne knekkpunktet, og i stedet innføre en risikojustering av basistilskudd fra 1. mai 2023. Legeforeningen er positiv til at regjeringen har satt av midler til styrkning av basistilskuddet. Vi er likevel kritisk til at regjeringen uten å utrede i forkant, ønsker å innføre en ny innretning av basistilskuddet, der ordningen med knekkpunkt fjernes.

Hovedoppgjøret 2022 - del 2

17. november 2022
14. og 15. november ble det gjennomført sentrale forhandlinger om noen av landsoverenskomstene i Virke

Krav til elektronisk behandling av helseopplysninger, herunder rekvirering via Reseptformidleren

04. november 2022
Over tid har det vært en målsetning i helsetjenesten om at all behandling av helseopplysninger skal foregå elektronisk, ut fra kvalitets- og pasientsikkerhetshensyn. Det har derfor skjedd en stadig innstramning i regelverket knyttet til elektronisk behandling av helseopplysninger og elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten.

Flytting av pasienter ved trusler mot fastlegen

07. oktober 2022
Pasientens rett til å velge sin fastlege og fastlegens plikter overfor sine listepasienter er grunnleggende hensyn bak fastlegeordningen. Utgangspunktet er at fastlegen ikke kan avvise en person som søker seg til fastlegen.

Side 1 av 26