Tillitsvalgt

Du er forsikret på reise mellom hjem og arbeid

30. april 2021
Leger i sykehusene har en utvidet rett på yrkesskadeforsikring ved reise til arbeidsstedet.

Krav til faglig forsvarlighet

30. april 2021
Forsvarlighetskravet er et grunnleggende prinsipp i norsk helserett. Det er grunnlaget for de faglige vurderingene den enkelte lege gjør i sitt arbeid til daglig, og det setter rammer for organiseringen av sykehusets virksomhet.

Seier for legene i viktig sak om håndtering av personopplysninger på Oslo Universitetssykehus

30. april 2021
I 2019 varslet flere leger ved OUS om kritikkverdige forhold ved Oslo universitetssykehus (OUS). Statsforvalteren har nå i et tydelig vedtak kritisert praksisen ved sykehuset. Vedtaket viser med tydelighet at personvern ikke skal gå ut over pasientsikkerheten.

Enighet i forhandlingene om Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke

30. april 2021
Legeforeningen og Virke ble 29.04 enige i forhandlingene om sentral særavtale for legene i private ideelle sykehus.

Fra 1. mai må alle leger bruke ny søknadsløsning for blå resept

30. april 2021
Fra og med 1. mai 2021 trer en ny bestemmelse i blåreseptforskriften i kraft. Den pålegger leger å benytte den nye søknadsløsningen, Blåreseptsøknad, for individuell stønad på blå resept. Den nye blåreseptløsningen erstatter papirsøknader og elektroniske søknader via e-reseptløsningen (M2). Papirsøknader og elektroniske søknader i e-reseptløsningen vil bli avvist.

Rikslønnsnemndas behandling av SFS 2305 – ny dato

30. april 2021
Høstens streik i kommunene om særavtalen ble avsluttet av regjeringen ved tvungen lønnsnemnd. Den planlagte behandlingen i Rikslønnsnemnda 10. og 11. mars ble utsatt. Utsettelsen skyldes LOs representant i nemnda ikke hadde mulighet til å delta i behandlingen av saken på grunn av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå bortgang. Ny dato for behandling i Rikslønnsnemnda er 9. juni.

Nye verktøy og tjenester for allmennleger fra tidsskriftets stillingsportal Legejobber.no

30. april 2021
Legejobber har nå lansert nye veilednings- og rekrutteringstjenester for allmennleger. Les mer om tjenestene her.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid /Kommuneoverlegene i pandemien

30. april 2021
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene har gjennom hele pandemien i stor grad ivaretatt mange og krevende oppgaver, med korte frister og høyt press. Kommunene skal som ansvarlige arbeidsgivere ivareta legene i en slik arbeidssituasjon.

Du er forsikret på reise mellom hjem og arbeid

29. april 2021
Leger i sykehusene har en utvidet rett på yrkesskadeforsikring ved reise til arbeidsstedet.

Side 1 av 17