Norsk forening for allmennmedisin

Unngå å henvise til undersøkelser og behandling som dekkes av private helseforsikringer uten god faglig indikasjon.

28. FEBRUAR 2020

Begrunnelse: En undersøkelse fra Danmark viser at selv om allmennlegene forbinder private helseforsikringer med overbehandling og ulikhet i helse, føler mange seg presset til å henvise pasienter med slike forsikringer til undersøkelser og behandlinger som ikke er medisinsk indiserte. Ifølge Helsepersonelloven plikter den som utsteder attest å være varsom, nøyaktig og objektiv, og helsepersonell skal sørge for at helsehjelp ikke påfører pasientene, helseinstitusjoner, trygden eller andre unødvendige utgifter. Tilfeldige funn fra unødvendige undersøkelser som utløses fordi pasienten har privat helseforsikring kan føre til videre utredning og behandling i det offentlige helsevesenet.

Referanser: 

  • Andersen KE et al, General practitioners’ attitudes towards and experiences with referrals due to supplemental health insurance, Family Practice, 2017, Vol. 34, No. 5, 581–586, doi:10.1093/fampra/cmx035.
  • Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse, § 6. Ressursbruk. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
  • Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse, § 15. Krav til attester, erklæringer o.l. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64