En jobb å leve med?

Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

Dissertation in Norwegian for the degree of PhD - contact us for more information.

I sitt doktorgradsarbeid har Tuva Kolstad Hertzberg hatt LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø som hovedveileder. PhD-avhandlingen er utgått fra Forskningsinstituttet, Modum Bad sykehus i Vikersund og Avdeling for Medisinsk Atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Sammendrag (hentet fra UiOs presentasjon på nett)
Denne studien viser at norske leger går på akkord med egen helse for å innfri egne og andre legers forventninger til hva en lege bør levere. Våre funn tyder på at ønsket om å være en god lege, utfordrer legenes balanse mellom jobb og hjem på flere måter, blant annet på grunn av uklare normer i legekollegiet om hva som er godt nok.

Vi har spurt leger om forhold knyttet til balansen mellom jobben som lege og livet utenom jobb. Studien viser at det å være lege kan være en vanskelig balansegang mellom hva pasientene forventer, hva sykehusene forventer, hva kollegene forventer, egne forventninger og forventninger fra omgivelsene. Legene ser ut til å strekke seg svært langt for å holde et høyt faglig nivå på pasientbehandlingen. Egne forventninger og kollegers forventninger om å være en god lege, som både er lojal overfor arbeidsoppgaver og kolleger, sammen med helsevesenets organisering av legenes rolle, kan gjøre det vanskelig for legene å ta hensyn til seg selv og egen helse. Stress knyttet til innsatsen for å få til balansen har vist seg å påvirke utviklingen av utbrenthet. Studien viser også noen interessante spenninger mellom det å jobbe klinisk som lege og det å være leder.

Signaler på tilsvarende yrkespress blant leger internasjonalt, fikk Verdens legeforening i fjor til å utvide legenes plikt, ikke bare til å ivareta pasientens liv og helse, men også til å ivareta egen helse. Dette er tatt inn i den universelle legeeden, også kjent som Genève-deklarasjonen, som skal prege legegjerningen. Det er første gang legens plikt til å ta vare på egen helse og velvære er tatt med og satt i sammenheng med god pasientbehandling. Leger må heretter love å «... ivareta min egen helse, mitt velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard».

Doktoravhandlingen er fritt tilgjengelig i fulltekst og kan (sammen med lenker til de publiserte artiklene) lastes ned som pdf via vedlegget t.h. eller denne lenken (DUO-vitenarkiv, UiO) .

LEFOs forskere har vært medforfattere på alle artikler:
- Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt / The hospital doctor of today – still continuously on duty. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1635-8.
- Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Den gode legen – sterk og utholdende / The good doctor – strong and persevering. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1631-4.
- Hertzberg TK, Isaksson Rø K, Vaglum PJW, Moum T, Røvik JO, Gude T, Ekeberg Ø, Tyssen R. Work-home interface stress: an important predictor of emotional exhaustion 15 years into a medical career. Industrial Health 2016; 54: 139-48.

Les mer:
-
Leger - på akkord med egen helse, publisert på Modum Bads nettside, 30.5.2018
- Presentasjon og lenker til artikler
som inngår i Tuva Kolstad Hertzbergs doktorgradsarbeid, publisert på LEFOs nettside.