LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Aktuelle prosjekter

Bra for legen – bra for pasienten?

Sammenhenger mellom legers jobbtilfredshet og kvalitet i pasientbehandlingen er sentrale områder i et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av LEFO.
15. desember 2016

– Tidligere studier har i liten grad undersøkt disse sammenhengene. Legeforskningsinstituttet vil derfor studere samspillet mellom strukturelle og kontekstuelle faktorer, legers jobbtilfredshet og betingelser for godt profesjonelt arbeid og disses betydning for kvalitet i pasientbehandlingen, skriver instituttsjef Karin Isaksson Rø i oktoberutgaven til Overlegen (nr. 3/2016: 13).  

Hun presenterer den såkalte IDOQ-studien som LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe er prosjektleder for, og som er finansiert med midler fra Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

Studien gjøres i tett samarbeid med flere sykehus i Norge og utlandet. Studien er interaktiv og utformes slik at lokal klinisk praksis og erfaring integreres med forskningen - og slik blir nyttig for leger, øvrige ansatte og pasienter, samtididig som kunnskapen formidles via vitenskapelige publikasjoner. 

For å belyse samspillet mellom faktorer i denne mangefasetterte interaksjonen brukes i hovedsak intervjuer, men studien inkluderer også kvaltitative målinger. Illustrasjonen nedenfor gir et skjematisk bilde av samspillet vi studerer:

For videre informasjon om prosjektet er man velkommen til å kontakte Fredrik Bååthe eller Karin Isaksson Rø.

Les også omtale av IDOQ-studien "LEFOS interaktive forskningsprosjekt til utlandet"  (publisert i desember 2017), samt flere nyere publikasjoner fra 2018 og 2019 via profilsiden til Fredrik Bååthe (på norsk og engelsk).