Fra NLF-nytt til Doktor i Nord

I 22 år har medlemmer i Nordland fått medlemsbladet i posten. Nå er det slutt. Men på doktorinord.no vil vi fremdeles ta pulsen på legeliv i nord. I denne artikkelen kan du lese litt om det som har skjedd og hva tidligere presidenter og styreledere sier om bladet og foreningen vår.
Bilde NLF-nytt1.JPG
Fra NLF-nytt via Nordlandsdokter`n til Doktor i Nord. 22 år med legeliv i nord.

Av Tove Myrbakk (som har vært med 20 av disse årene)


Når Doktor i Nord snart blir doktorinord.no er det på tide å mimre litt. Vi starter i 1995. Flere lokalforeninger i Legeforeningen har på dette tidspunktet eget medlemsblad, og i Nordland har flere etterlyst informasjon om hva som skjer i fylkesforeningen. Erik Martinsen som er leder i NLF iverksetter planene om et eget blad for leger i Nordland. Bjørn Styre Trymbo blir ansatt som informasjonsmedarbeider i bistilling, og NLF-nytt er født. 
Streiken i 1995
I det aller første nummeret kan man lese om legestreik. Sandnessjøen er ett av fem norske sykehus som er tatt ut i streik. Bjørn Haug organiserte streiken som endte med tvungen lønnsnemnd. I årene før streiken hadde lønnsutviklingen for sykehusleger og andre akademikergrupper vært dårligere enn gjennomsnittet for andre arbeidstakergrupper. Mange leger valgte å gå over i privat praksis. Tariffrevisjonen i 1996 ga legene en ikke ubetydelig lønnsheving, men offentlig ansatte leger ble pålagt å jobbe flere timer. I tillegg måtte den enkelte lege frivillig jobbe enda flere timer til en tariffestet timesbetaling .
  Sykehusstruktur var den gang som nå en viktig sak. Årsmøtet i NLF påla styret i 1996 å igangsette arbeidet med en utredning av sykehusstrukturen, spesielt på Helgeland. Som en av årsmøtedeltakerne sa det.
  - Noe må gjøres. Det er bedre å forberede en avvikling på skikkelig vis enn å la et lokalsykehus dø over tid fordi det mangler både spesialister og penger til drift.  I ettertid ble styrets innblanding kritisert. Dagens prosess rundt Helgelandssykehuset 2025 er en helt annen enn den som var på 90-tallet. 
Eget kontor
I januar 1997 overtok Tove Myrbakk det redaksjonelle ansvaret etter Trymbo, og snart får styret i Nordland Legeforening sitt aller første kontor i Dronningensgate i Bodø. Inngangen deles med puben Peacock og kontoret med Fremtiden i våre Hender. Myrbakk er på denne tiden ansatt i halv stilling som organisasjonssekretær i Human-Etisk forbund Nordland, og holder til på nabokontoret. Hun blir nå med på styremøtene for å lære mer om det som skjer, og ting baller på seg.
  På slutten av 1997 kommer PROSA-permen som femti leger i Salten har jobbet frem for å bedre pasientbehandlingen, og vi får første nummer av Nordlandsdokter`n, etter navneforslag fra Knut Ramstad. I samme nummeret kommer fylkesordfører Alf-Ivar Samuelsen med et kraftig angrep på sykehuslegene i Nordland, og et opprørt styre sender pressemelding. Lofot-leger kommer med ei oppfordring til leger over 40 om å søke seg jobb på sykehuset. I Vågan jobber Sissel Gjerstad på 69 fremdeles som doktor. På fritiden tar hun kjøretimer for motorsykkel, og blir kåret til en av de aller første Nordlandsdokterne i 1998.
 Ingebjørg Fagerli overtar 1.9.97 som leder etter Ole Edvard Gabrielsen. I 1998 er Fylkeslegen i Nordland 50 år, arrangerer jubileumskonferanse og får egen spalte i bladet. Den første tyske kirurgen er på plass på Stokmarknes og Nordland Sentralsykehus arrangerer internettkurs for legene med stor respons. 

Leger og media
Avisartikkel. Thor Woje om Kundasaken i Avisa Nordland

Thor Woje om Kundasaken i Avisa Nordland

Sjefredaktør Thor Woje i Nordlands Framtid ble intervjuet i Nordlandsdokter`n i 1998 om uthenging av leger i media. Han er på denne tiden fast medlem av PFU, og klar på at angrepet part alltid skal komme til ordet samtidig som artikkelen står på trykk.

- Når enkildesaker behandles i PFU ender de oftest i avisenes disfavør, sa Woje. Det skjedde som vi vet ikke i den såkalte kirurgisaken i 2010 da Rastislav Kunda og Johannes Diermann ble hengt ut som skandalekirurger i Avisa Nordland. Nordland Legeforening og Nordlandssykehuset klaget Avisa inn for PFU, og tapte. Kunda gikk så til sak mot avisen med advokater i Legeforeningen i ryggen. I Salten Tingrett vant Kunda, men avisen anket saken til Lagmannsretten der avisa vant. Saken var særdeles tøff for kirurgen fra Slovakia og hans lille familie som flyttet til Århus i Danmark for å få livet tilbake. Fire år etter at saken sto på trykk i AN vant Rastislav Kunda i Høyesterett. Året før ble han kåret som årets Nordlandsdoktor.   Thor Woje er i dag pensjonist, men har vært en sterk kritiker av avisens håndtering av saken, både på konferanser, i leserbrev og på debattmøter.
Ny leder med fembøring
I Nordlandsdokter`n 2-99 fikk legene i Nordland enkle tips for jomfruturen på internett, Myrbakk har svangerskapspermisjon noen uker og Hanne Løkås Veigård er inne som vikar. Styret får ny leder som ror fembøring når han har tid. Knut Kjerpeseth blir raskt medieyndling med sin uredde holdning, og er fremdeles med i styret, nå som årsmøtevalgt varamedlem.
  I 2000 blir Fred Andersen kåret til årets Nordlandsdoktor. I 1978 ble han foreslått ekskludert som medlem og anmeldt til etisk råd. Det ble også fremmet en interpellasjon i Stortinget om at han måtte fjernes fra stillingen sin. Bakgrunnen var at Andersen midt i den tøffe abortdebatten på 70-tallet Andersen krevde reservasjonsrett. I 21 år holdt han seg borte fra årsmøtene i Nordland Legeforening, men kommer på møtet i 2000 og mottar prisen. Etterhvert ble han også styremedlem i NLF og aktivt med i Kommuneoverlegeforum Salten.
NLF mot sentralstyret 
Helseminister Tore Tønne kommer på Bodø-besøk i 2001 for å orientere om regjeringens forslag om sykehusreformen. Dag Johansen fra Rana sykehus innledet om Motmeldingen som en gruppe leger laget som svar til høringsnotatet fra departementet. Deres påstand var at ansvarsfraskrivelsen befolkningen opplevde mellom fylke og stat ville bli for ingenting å regne dersom regjeringens forslag til sykehusreform skulle gå gjennom igjen. I Dagens Medisin kunne man lese at: «Nordland Legeforening er ett av Legeforeningens fylkeslag som tar avstand fra Tønnes forslag. De mener regjeringens forslag må trekkes tilbake, eller at vanlig høringsfrist i det minste må innføres.» Nordland Legeforening var spesielt negativ til at det i høringsuttalelsen fra sentralstyret ikke var etterspurt noen konsekvensanalyse.
Vitalisering og @
Henning Aanes var mangeårig sekretær i styret i NLF på 90-tallet. Med sin bakgrunn som bedriftslege i Telenor brakte han både NLF og Vesterålen inn i en ny tidsalder teknologisk.
 Han bidro også til at NLF var tidlig ute med egen hjemmeside, og referat fra styremøter og årsmøter var lett tilgjengelig for medlemmene. NLF fikk i 2002 prosjektmidler fra sentralstyret for å vitalisere arbeidet i fylkesavdelingene. Bakgrunnen for prosjektet var at mange fylkesforeninger hadde en relativt passiv rolle i foreningen, i sterk kontrast til uttalte målsettinger i sentralstyre og landsstyre. Målsetningen for prosjektet var å stimulere til regionalt samarbeid, styrke det utadrettede arbeidet og øke kontakten med foreningens ulike organisasjonsledd. Kommunikasjon med medlemmene er noe som NLF alltid har prioritert, og styret reiste rundt til alle sykehusregionene for å få innspill. Foreningen er nå på jakt etter eget kontor, og Myrbakk ansettes etter hvert i 70 prosent stilling.
16 år senere kan vi si at prosjektet ble vellykket for Nordland Legeforening. Men fremdeles er de fleste lokalforeningene i Legeforeningen relativt passive.
Helse Nord og ny struktur
I 2001 er Helse Nord et faktum, og Stig-Arild Stenersen blir styremedlem i det nye styret som ledes av Olav Helge Førde. Han blir også regionens første konserntillitsvalgte. Det regionale helseforetaket inviterer til orienteringsmøte, og styreleder mener det er gode muligheter til å påvirke i den nye strukturen.
- Forutsetningen for å lykkes her nord er samarbeid. Ingen nord-norske sykehus er truet av reformen. En desentralisert spesialisthelsetjeneste er til gode for pasientene.
  På et fellesmøte senere på høsten møtes lederne av de tre fylkesforeningene og blir enige om at de nye helseforetakene tvinger frem sterkere samarbeid.

Stig-Arild Stenersen

Stig-Arild Stenersen var først ut som konserntillitsvalgt i Helse Nord.

Sentralt er det stor konflikt mellom YLF og sentralstyret. Yrkesforeningen vurderer utmelding av Legeforeningen. På landsstyremøtet i Sandefjord tar president Hans Petter Aarseth et knallhardt oppgjør med det han kalte mistro og mistillit i foreningen. 
Troms med i Doktor i Nord
I 2002 kom Troms Legeforening med. Nordlandsdokter`n blir historie, og vi får Doktor i Nord  Jan Norum er leder i TLF. Han blir også den første lederen i regionsutvalget.  
  Barneavdelingene i Bodø og Tromsø har hver sin kronikk i bladet, og er sterkt uenig i om at det skal være en eller to avdelinger for intensiv nyfødtmedisin i regionen. UNN mener de minste premature må samles i en enhet, noe som vil høyne kvaliteten på behandlingen. Nordlandssykehuset mener man trenger to avdelinger med god kvalitet og entusiasme, og ber UNN om å avblåse striden. Som vi vet er det fremdeles to avdelinger i regionen. I dag er det PCI-behandling det strides om. I midten av februar skal Helse Nord avgjøre om Nordlandssykehuset får PCI-behandling. 
Harmoni på Helgeland 
I Karasjok er det idedugnad for å få et faglig løft med bakgrunn i fastlegeordning og sykehusreform.  Helseforetakene i nord nekter å la seg detaljstyre av RHF, og legene i Nord-Norge kan nå sjekke røntgenbilder via hjemmekontoret. På Hamn i Gildeskål arrangeres det seminar om det gode liv som doktor. Funksjonsfordeling er oppe til debatt. På Helgeland er de tillitsvalgte optimistisk etter sammenslåing av de tre lokalsykehusene. I Tromsø møtes 60 tillitsvalgte for å tenke nytt rundt lokale forhandlinger. Morten Bain skriver om måkeplager i Svolvær, og i 2003 kjører Lars Vorland sin Opel Senator 88-modell nordover, etter et lite opphold på Folkehelsa, for å bli administrerende direktør i Helse Nord.
  Styret i NLF drar til Skottland for å lære mer om et helsevesen som på noen områder lå foran oss, mens på andre langt bak. Tilfeldigheter gjør at man havner på rekrutteringskonferanse i regi av MBA og møter 65 delegater fra hele Storbritannia. Formålet med konferansen var å invitere flere til å interesse seg for fagforeningsarbeid, og konferansen kom også med konkrete innspill til MBA. Anette Fosse var med på turen og hadde mye spennende med seg tilbake til sentralstyret. 
Avisartikkel. Nina Kjær Brones
Doktor i Nord reiste en del rundt og møtte også kommuneoverlegen på Lurøy Nina Kjær Brones.

På reisefot
Doktor i Nord reiste en del rundt og møtte leger som jobbet litt utfor allfarvei. Som i Lurøy der bladets journalist møtte Nina Kjær Brones i strålende sommervær.
 - Her er vi allmennlege på ordentlig. Når en må åpne en trombosert hemoroide under dekk på båten, i fullmåne og med måkeskrikene rundt årene, da er en nært det som skjer.
 Helse Nord inviterer til dialogkonferanse, men med få deltakere gjøres konferansen om til en workshop. Et arbeidsutvalg nedsettes, og blir siden til samhandlingsutvalget som eksisterer  den dag i dag under ledelse av Finn Henry Hansen.
  Knut Schrøder har i 2004 sittet 20 år i sjefsstolen på UNN, og er absolutt verd et intervju i Doktor i Nord. Han frustreres over svære utredninger fra RHF-et, og uttaler seg kritisk til Legeforeningen som han mener har blitt mer og mer fagforening og mer opptatt av individuelle rettigheter på bekostning av å ta ansvar helsepolitisk.
  - Mitt håp er at legene her nord vil løfte blikket sitt opp fra avdelingen sin og se hele Nord-Norge som sitt arbeidsfelt. Knut Schrøder blir årets Tromsdoktor i 2005.
På landsstyremøtet i Loen blir det strammet inn i forholdet til industrien. Nina Helberg deltar på konferanse om distriktsmedisin på Sommarøy. Hun var en av initiativtakerne til en egen klubb for studenter med interesse for distriktsmedisin ved UiT. I dag jobber hun som allmennlege i Hammerfest og er leder av kurskomiteen i Finnmark Legeforening. 
Janbu blir første kvinnelige president
2005 velges Torunn Janbu til legeforeningens første kvinnelige president. Hun blir presidenten som samler legeforeningen etter mange år med konflikt, og høynet statusen til lokalforeningene gjennom de seks årene hun satt i sjefsstolen.
I Bodø er det debatt om allmennlegene har meldt seg ut av akuttmedisinen. Raymond Teigen overtar som leder i NLF etter Svein Arne Monsen. Han overtar også ledervervet i regionsutvalget.
I Finnmark har aksjonist og allmennlege Jan Eggesvik kjempet for luftambulansen og blir kåret til årets Finnmarkslege.
  - Aksjonen har hatt sin pris, men jeg har kommet til at den var verd det. Man kan jo aldri angre et engasjement, sa han til Doktor i Nord i 2007.
   Gunnar Birkeland blir kåret til Nordlandsdokter`n. Prisen får han for sitt mangeårige engasjement for lokalsykehuset som grunnstammen i det norske helsevesenet.
  Pal Ivan overtar etter Kenneth Johansen som leder i FLF og Lars A. Nesje tar gjenvalg i TLF. Kirsten Toft overtar som leder i NLF.  Det regionale samarbeidet er på denne tiden godt.   Regionsutvalget møter ledelsen i Helse Nord to ganger i året. Viktige saker debatteres og stemningen er god. I dag er det ikke regionutvalg i nord, men man håper å få nytt utvalg på plass til høsten.
Kurs for norske og russiske leger i Kirkenes
De kollegiale støttegruppene har fast side i bladet. Det gjør at medlemmene i hele regionen vet hvem de kan ta kontakt med om de sliter. NLF arrangerer første og foreløpig eneste kurs for russiske og norske leger i Kirkenes. Møte om pomorsamarbeidet skjer parallelt med kurset, og Jon Øyvind Odland mener norske helsemyndigheter og legeforeningen må kjenne sin besøkelsestid og bidra til et godt samarbeid i Nord-området.
Matoppskrifter har blitt en fast del av Doktor i Nord og i nummer 4-07 er det festmiddag for fire på menyen. Alle oppskrifter skal etter hvert samles på doktorinord.no.
Doktor i Nord drar på Svalbardbesøk til verdens nordligste sykehus. UNN har overtatt ansvaret her og legene er fornøyd med samarbeidet. 
Peter F Hjort
Peter F Hjort var på Nordlandsbesøk i 2007 og inspirerte.

Hjort ønsker Espen Askeladd inn i sykehusvesenet
Legendariske Peter F. Hjort er på Bodø-besøk i 2007 og inspirerer. Han frykter en avhumanisering av medisinen og ønsker seg en kultur i helsevesenet som bedre kan takle etiske spørsmål og prioriteringer.
  - La oss fjerne alle Per og Pål-modeller og heller bruke Espen Askeladd.
  Her i nord mest kjent for sitt sterke bidrag til å få på plass Universitetet i Tromsø. Det medisinske fakultetet drives fremdeles etter prinsipper som Hjort og hans medspillere la opp til på slutten av 60-tallet, og som gikk på tvers av det etablerte systemet.
Da saken om et universitet i Tromsø kom opp i Stortinget, var det massiv motstand. Alle var imot, men i 1967 ble det vedtatt å bygge. Kjell Bondevik var undervisningsminister og ba Hjort lage en plan for utdanning av medisinere i Tromsø, og i 1969 flyttet Peter F. Hjort nordover. I 2003 var det 25-årsjubileum for første kull medisinstudenter og Peter Hjort var invitert.
Engasjement i nord
Margit Steinholt blir ny konserntillitsvalgt i Helse Nord og har som målsetning å avvikle foretaksstrukturen. Hun blir senere leder av Nordland Legeforening, og sitter i dag i styret i Nordlandssykehuset og som årsmøtevalgt styremedlem i NLF. Hun har vært sterkt medvirkende til å sette NLF på kartet som en helsepolitisk aktør, sist da hun meldte inn alderstesting av unge flyktninger til Rådet for legeetikk, og fikk medhold. Saken fikk stor plass i media og håpet er at de omdiskuterte metodene som brukes endres.
Eystein Straume blir fast pensjonistspaltist i Doktor i Nord der han reflekterer over medisinen og livet. På 70-tallet var han distriktslege i Loppa med todelt vakt og ansvar for 8 utekontorer. Sykestua var ei brakke fra krigen. Kjelleren lå fyrrommet vegg i vegg med likrommet, og legeskyssbåten var en ombygd fiskebåt. Straume ble ansatt som fylkeslege i Finnmark i 1997.
Mangfold og fastlegekrise
I 2008 handler første nummeret om mangfold. En av fem leger i Nord-Norge er på dette tidspunkt utlending. Kirkenes har den høyeste andelen med 36 prosent, tett fulgt av Mosjøen sykehus, og Doktor i Nord møter noen av dem. I Tromsø får vi allmennmedisinsk forskningsenhet ledet av Hasse Melbye.
  Fastlegeordningen blir definert som en suksess syv år etter innføringen, men daværende leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen fryktet at grunnmuren i norsk helsevesen skal slå sprekker.
  - Primærhelsetjenesten har så godt som ingen prioritering slik situasjonen er i dag. Sykehusreformen har all nasjonal og regional oppmerksomhet, sa Kristoffersen til Doktor i Nord for ni år siden. Situasjonen har ikke bedret seg og Allmennlegeforeningen og mange med dem etterlyser fremdeles at politikerne tar noen grep. Unge allmennleger sliter og mange forsvinner over til sykehusjobb. 
Psykiatrikrise og primadonnaer
I 2009 møter vi legefilosofen fra Hammerfest som har forsket på beslutninger.
  - Leger tar beslutninger med hensyn til behandling basert på den medisinske grunnutdannelsen, uten å tenkte på hvilke verdier det innebærer, sier lege og filosof Kari Milch Agledahl.
  En rapport fra Riksrevisjonen som kom rett før jul i 2008 viser at det er store forskjeller i psykiatritilbudet både nasjonalt og regionalt. Regionsutvalget i nord ønsker å samarbeide med Helse Nord for å bedre situasjonen.
Helle Hedegaard Hein, seniorforsker ved Handelshøjskolen i København, besøker årsmøtet i Nordland Legeforening og fremmer primadonnaens plass i helsevesenet.
- De har stor vilje til å yte, men er ekstremt sårbare for dårlig ledelse. Da kan de ende opp desillusjonerte og miste sin dedikasjon til jobben. I verste fall ender de opp som lønnsmottakere.
KoriNord og landsstyremøte i Bodø
I  Troms har Caroline Olsborg byttet ut sentralnervesystemet med helseadministrering og blir ny fylkeslege. Legeforeningens første kvinnelige president Torun Janbu kommer til Kautokeino og stortrives på scootertur på Finnmarksvidda. Geir Riise har sin første arbeidsdag som generalsekretær i Legeforeningen på helsepolitisk konferanse om bord på MS Finnmarken. KoriNord har øvingshelg i Bodø. Korets består av leger fra hele Nord-Norge og skal opptre på landsstyremøtet. Anne Kristine Fagerheim leder landsstyrekomiteen og synger alt i koret. Kirsten Toft og Lars Haukland fra Nordland velges inn i sentralstyret.
Nordland Legeforening arranger konferanse om samhandlingsreformen og Lars A. Nesje blir kåret som årets Tromsdoktor etter sitt mangeårige engasjement for Troms Legeforening og regionsutvalget, og gjenvelges enda en gang som leder i TLF. Mr. Diabetes Tor Claudi blir årets Nordlandsdoktor. 
Medisinerstudenter til Bodø
I midten av august er 12 medisinstudenter på plass i Bodø. Etableringen av 6. års undervisning ved NLSH var viktig av to grunner. Tallet på studenter i Tromsø var blitt for stort til at en kunne gi fullgod praktisk klinisk undervisning. Gruppene som skulle ha undervisning ble for store, og trengselen rundt pasientene uheldig. I dag er det både 5. og 6. årsstudenter i Bodø, og i Finnmark er de første studentene på plass.
Helseminister Anne- Grethe Strøm- Erichsen kommer på Finnmarksbesøk og møter kommuneoverlege og leder i FLF Anne-Grethe Olsen. Karin Straume blir årets Finnmarkslege 2009. Hun og mannen Eystein gjorde en formidabel jobb for turnusleger i Finnmark over mange år, og bidro sterkt til at turnuslegene ble igjen i Finnmark etter endt turnus. Straume har i dag en lederjobb i Helsedirektoratet.
  Fredrik Sund er Helse Nords tredje konserntillitsvalgt fra Helgeland. Han er spesielt opptatt av distriktspolitikk og å beholde spesialistkompetanse i Nord-Norge. Flere helseforetak i nord mangler sentrale tillitsvalgte. Dette bekymrer Legeforeningen, og det arrangeres Trinn 1-kurs både i Bodø og Mosjøen i håp om å rekruttere. 
Lindre og trøste
Omsorg ved livets slutt har vært tema for mange møter i Nordland Legeforening, sist i Sandnessjøen midt i januar i år. I 2009 ble det arrangert møte både i Bodø og Oslo. På sistnevnte var selveste Inge Lønning innleder.
  – Kanskje er utviklingen gått litt for langt i retning helbrede til fortrengsel for de to andre. Begrepet trøste har mistet mye av innholdet sitt. Men hva har vi til syvende og sist å tilby en dødende pasient annet enn lindring og trøst?
På medlemsmøte i Bodø deler Steinar Jæger raust fra sitt legeliv med kollegaer og medisinerstudenter.
Nordland Legeforening har vært opptatt av legelivet og har arrangert mange seminarer og medlemsmøter for å inspirere. Som på medlemsmøtet i Bodø med Steinar Jæger

Nordland Legeforening har vært opptatt av legelivet og har arrangert mange seminarer og medlemsmøter for å inspirere. Som på medlemsmøtet i Bodø med Steinar Jæger.
– Tenk nøye over hvilken medisinsk spesialitet du velger. Det har store innvirkninger på fremtidig familieliv og fritid. Skjerm hobbyer og andre ting som gir glede og energi. For å holde et langt legeliv er det viktig å ha interesser utenom jobb.
Konferanse på Vega
I mars går hurtigrutekonferansen på land på Vega og 90 deltakere fra Midt-Norge og Nord-Norge diskuterer sykefravær, legehelse, folkehelsearbeid og New Public Management. Samarbeidet med de tre lokalforeningene i Midt-Norge har vart i mange år, og konferansen er en viktig vitamininnsprøyting for tillitsvalgte i begge regioner. Den sentrale ledelsen i Legeforeningen er med, og sentralstyret har bevilget midler som delfinansierer konferansen. I år blir det konferanse 30. oktober til 1. november i Svolvær. Informasjon legges ut i løpet av våren på nettsidene til lokalforeningene, samt på Facebook. 
Konflikter på UNN
Tor Ingebrigtsen blir sjef på UNN i 2007, og Doktor i Nord møter ham ved flere anledninger. I 2009 snakket vi om ledelsesfilosofi og direktøren trakk frem klare mål, gode administrative systemer, dokumentasjon og ikke minst velfungerende ledelsesteam som viktige ingredienser. I de ti årene Ingebrigtsen har vært sjef på UNN har det vært store konflikter med tillitsvalgte, og jurister fra Legeforeningen har hatt mange henvendelser. Helse Nord jobber nå aktivt med å bedre situasjonen som i mange år har vært fastlåst.
  De andre HF-ene i regionen har gjennomgående hatt langt færre konflikter mellom ledelse og tillitsvalgte, men striden om arbeidstidsbestemmelser skaper uro. Streiken i fjor viste at det er veldig forskjellig virkelighetsforståelse mellom toppen og grasrota. I Helse Finnmark var Eva Håheim Pedersen en populært direktør for en del år tilbake, og er nå tilbake som sjef. Hun fikk helselederprisen i 2016 med bakgrunn i det hun fikk til som klinikkdirektør på Kongsberg sykehus. 
Et godt legeliv
I Nordland er man fremdeles opptatt av det gode liv som doktor og inviterer til seminar i Svolvær. Filosofi, søvnforskning, bandoneonmusikk og mye annet bidrar med sitt til å gi de rundt 50 deltakerne noe som er verd å ta med seg tilbake til en travel legehverdag.  
Jan Petter Lea overtar som fylkeslege etter Henning Aanes som reiser sørover for å bli trygderettsdommer og barnevakt.
  Sjefsveileder for veiledere i allmennmedisin Peter Prydz kommer rett fra filminnspilling når Doktor i Nord møter ham i Legenes Hus. Han har engasjert seg på mange nivåer i Legeforeningen. I valgkomiteen i Finnmark Legeforening har han vært leder i mange år.
- I valgkomiteer får man være med på å finne de rette folkene. Man må gjøre en grundig research før man tar kontakt. Og så er det viktig å understreke plikten man har som medlem i en organisasjon til å stille opp når det er behov for det, og forholdene ellers ligger til rette for det. Og det gjør de jo som regel.
Mads Gilbert blir årets Tromsdoktor. Landsstyret deler seg i synet på om det bør være søknad eller trekning på nybegynnerstillinger. Skillelinjene går i stor grad mellom sentrale områder og distrikt.
Kreativt samarbeid
Elin Gjerstad blir årets Nordlandsdoktor. Entusiasmen hennes som foredragsholder om trygdemedisin er nærmest legendarisk og har sendt henne over store deler av landet. For Nordland Legeforening er hun en av de viktigste foredragsholderne på grunnkurs B som arrangeres tre ganger i året.
  Gjennom årene har Nordland Legeforening samarbeidet med mange, også Oslo Legeforening. Et fruktbart samarbeid som har gitt gode debattmøter, en samhandlingskonferanse på Røst og student besøk ved Semmelweiss universitet i Budapest. Ett av målene med turen var å få noen av medisinstudentene til å tenke Nord-Norge etter endt utdanning. Med kommuneoverlege Laila Didriksen som entusiastisk forteller om livet som skjærgårdsdoktor i Gildeskål, skal man ikke se bort fra at noen ble fristet. Tilfeldigheter gjør at styrene i Oslo og Nordland også får møte helseminister Dr. Miklós Szócska.
Medisinsk-filosofisk forum
Prosjektleder Robert Tunestveit i Hallingforsk besøker Alta i midten av november for å knytte kontakt med en nyetablert allmennmedisinsk forskningssgruppe. Medisinsk-filosofisk forum Nord blir stiftet i Nordland med Eirik Hugaas Ofstad som leder. Fremdeles arrangerer forumet regelmessige gode møter i grenselandet mellom medisin, etikk og filosofi.
På Sommarøy arrangerer de tre nordligste lokalforeningene helsepolitisk konferanse sammen. Nyvalgt president Hege Gjessing har sin første arbeidsdag under konferansen, noe som selvsagt ble feiret. Peder Halvorsen blir årets Finnmarkslege og NLF arrangerer sin aller første IA-konferanse på Mo med 350 deltakere. Samarbeidet med IA-rådet i Nordland har hittil skapt fire nye spennende konferanser for ledere, tillitvalgte, leger og mange andre profesjoner. Neste ut er konferansen «Et endret arbeidsliv» i Bodø i mars. 
VM i skreifiske
2011 var Nordland Legeforening 150 år gammel, og hva var mer naturlig enn å ta presidenten med på VM i skreifiske. Avtroppende president Torun Janbu delte ut vannflasker  til festglade skreientusiaster på Kjøla i Svolvær. Henning Aanes er kommet nordover for å fortelle om Lofotfiskets viktige bidrag til sykehusdannelsen i Nordland.
  Jostein Tørstad blir ny leder i FLF Temaet for årets vårkurs er pediatri og Helse Finnmarks nye direktør Hans Petter Fundingsrud er invitert med både som foredragsholder til kurset og årsmøtet. Jo-Endre Midtbu overtar som leder i Troms og Sigurd Sparr blir årets Tromsdoktor.
Villmarksmedisin og vellykket landsstyremøte
Landsstyret i legeforeningen går inn for en ny ordning for klinisk praktisk tjeneste til erstatning for dagens turnustjeneste. Erik Waage Nielsen og Knut Tore Lappegård kåres begge til Nordlandsdokter`n 2011 for sitt engasjement for å få medisinerstudenter til Bodø.  I Narvik arrangeres det aller første kurset i villmarksmedisin med Sverre Håkon Evju som primus motor. Nordisk kongress i allmennmedisin blir for første gang arrangert i Tromsø i midten av juni med mer enn 180 faglige bidrag og over 1000 deltakere.
Avisartikkel landsstyremøte i Alta
Landsstyremøtet i Alta ble en stor suksess.

I juni er det landsstyremøte i Alta. Maddji åpner møtet med vakker samisk sang og joik. Fantastisk natur, fandenivoldsk humor og nord-norsk raushet satte sitt positive preg på både stemning og vanskelige etiske diskusjoner. 
Sårbar oppvekst
Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen åpner konferansen «Sårbar oppvekst» som Nordland Legeforening og Helse Nord RHF arrangerer i Tromsø i september 2011. Gjennom årene har NLF samarbeidet med mange om ulike konferanser. Dette gjør man for å samle profesjoner og sette søkelys til viktige helsepolitiske og fagpolitiske utfordringer. Året etter er det konferanse om «Robust oppvekst», da med spesielt fokus på oppvekst og fysisk helse.
 Lojalitet og lydighet var ett av temaene på helsepolitisk konferanse til sjøs dette året.
  – Vi trenger flere leger som blander seg inn og bringer viktig fagkunnskap til samfunnsdebatten. Lojalitet er ikke det samme som lydighet. Offentlige ledere bør etterspørre kritikk og korrigeringer fra sine ansatte, sa professor Paul Leer-Salvesen.
Kunda årets Nordlandsdokter
I 2013 velges Stian Holmvik som ny leder i Nordland Legeforening. Rastislav Kunda blir kåret som årets Nordlandsdoktor. I sin takketale uttrykker han bekymring for tillitsforholdet til pasientene når media skriver villedende og usannheter i vanskelige medisinske spørsmål. Peter Prydz blir årets Finnmarkslege.
  DiN 6-14 har fokus på tillitsvalgte som blir ledere. Mange av lokalforeningens tillitsvalgte har endt opp som helseledere. En av disse er Harald Sunde som blir medisinsk fagsjef i Helse Finnmark etter mange år i ulike verv.
  – Det å ha bakgrunn som tillitsvalgt både lokalt, på fylkesnivå og nasjonalt gir meg en ekstra trygghet som leder. Jeg trives i jobben som medisinsk fagsjef selv om det går fort unna i svingene. Vi har ofte mellom 10 og 20 ulike prosjekter på gang og det krever sitt å henge med.Tillitsvalgte har en viktig rolle og uttaler seg på vegne av de ansatte.Det krever at man opptrer ansvarlig.
I oktober i fjor var Sunde å finne blant de streikende legene i Finnmark.
  - Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over meldingen om at jeg er tatt ut i streik, men jeg har ingen problemer med å gi min uforbeholdne støtte til Legeforeningen her. Helsevesenet kan ikke ha utkjørte leger. Spesielt yngre leger kan komme i skvis. Derfor må ordningene være forsvarlige. Noe annet er dårlig samfunnsøkonomi.
Når byen blir avsides
Nasjonalt senter for Distriktsmedisin inviterer til konferanse med tema ”Når byen blir avsides” i Saltstraumen i midten av juni. Erfarne og engasjerte allmennleger og samfunnsmedisinere jobbet side om side med akademikere, KS, helsebyråkrater, spesialistkomite og medisinerstudenter for å finne nye modeller og muligheter for studentundervisning, etterutdanning og forskning i distriktene.
Sterk støtte til lokalsykehusene
På landsstyremøte i mai kom det et klokkeklart vedtak om at velfungerende lokalsykehus er nødvendige i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap.
  Paul Olav Røsbø er ny leder av Finnmark Legeforening. Han utnevnes også til ny leder av regionsutvalget, men problemer med å bli enige om sammensetningen gjør at regionen fremdeles står uten et fungerende utvalg. Mari Hermansen blir ny president i Legeforeningen. Intervju med henne finner dere annet sted i bladet.
Nordland Legeforening inviterer til debatt om friske pasienter og feige leger, og kurs i pasientkommunikasjon. Hanne Iversen blir årets Finnmarkslege og Sverre Håkon Evju til årets Nordlandsdoktor. Evju blir også kåret til årets nordlending for sin utrettelige kamp for lokalsykehusene. Året etter blir Knut Kjerpeseth årets Nordlandsdoktor.
  I kjølvannet av Kunda-saken blir det arrangert to konferanser om helsejournalistikk, den første i Bodø i 2014 og den siste i fjor høst. Begge ble særdeles vellykkede. Håpet er å få bedre helsejournalistikk og flere leger som stiller opp som gode kilder og intervjuobjekt. Kanskje vil det arrangeres en ny konferanse i 2018 i forbindelse med ei planlagt NORDuke.

Troms Legeforening trakk seg fra samarbeidet om Doktor i Nord i 2012 etter ti år, og siden har bladet vært et samarbeidsprosjekt mellom Nordland og Finnmark Legeforening. I løpet av våren lanseres www.doktorinord.no og vi håper å fortsatt fortelle om legeliv i Nordland og Finnmark. To regioner der det er stort engasjement og mye spennende som skjer. Så følg med.