Referat fra styremøte i STLF 7. november 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt) Nina Hagen (2. vara, årsmøtevalgt) Eli Øvstedal (AF), Mathilde Hernholm (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Anders Prestmo (PSL), Marit Seim Ekeland (Of), Kari Risnes (LVS), Lena Løfblad (vara Ylf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Johanna Westin (nestleder, årsmøtevalgt), Torkild Skaar, Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf)

104/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda.
Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

105/2018: Godkjenning av referat.
Referatet ble godkjent.

106/2018: Aktuelle saker fra foreningen.
AF: Har deltatt på tariffkonferanse. Allmennlegeforeningen jobber videre med tiltak vedrørende fastlegeordningen. Håper på endring i statsbudsjettet slik at det blir bevilget mere penger.
LSA: Ny veiledningsgruppe. Små stillinger. Kommunene må jobbe med å få opp stillingsprosenten.
Ylf: Involvering bl.a. gjennnom workshop vedrørende undersøkelsen ForBedring med ledelsen på St. Olav. Veldig positivt!
PSL: Venter på svar fra St. Olavs når det gjelder avtale mellom sykehuset og PSL medlemmer. Rammeavtale er på plass. Senior- junior avtaler – helseforetaket har sendt avslag på flere søknader.
Of: Gjør kloke valg kampanjen - det skal være møte på St. Olav med legeforeningen sentralt den 14. november. ForBedringsundersøkelsen har også vært tema hos Of (60% av de ansatte på St. Olav har svart på undersøkelsen).
LVS: Har hatt forhandlinger med NTNU. Fornøyd med resultatet.
Nmf: Stort engasjement vedrørende markering i Oslo når det gjelder antall LIS1 stillinger. Har arrangert Preglobal helsedag, tema klima og helse. Veldig bra oppslutning. Skal arrangere pleimedhjelperkurs 9.-11. november. Mange har meldt seg på kurset.

107/2018: Evaluering av hurtigrutekonferansen 2018.
Meget vellykket! Variert program som favnet alle. Gjerne legge inn litt mere gruppearbeid. Ikke ha for mange tema, det må være rom for diskusjon. Påmelding til neste års kurs bør skje via legeforeningen sine nettsider.

108/2018: Helsepolitiske saker.
KRY tjenesten og andre aktører som kommer. Saken utsettes til neste styremøte.

109/2018: Medlemsmøter.
Medlemsmøte den 4. oktober 2018 med Elena Rossini ble veldig vellykket med 160 påmeldte. Regnskapet viser en kostnad på kr. 57.527,- totalt hvorav Norske Kvinners Sanitetsforening bidro med kr. 10.000,-
Førjulscafè 6. desember på Litteraturhuset. Tema er digitaliseringens tid. Når doktoren blir sporet og pasienten hacket. En ønsket utvikling? Det blir et felles arrangement i regi av Sør-Trøndelag legeforening og Dataforeningen (eHelsefaggruppen, avdeling Midt-Nord). Arrangementet blir publisert denne uken.

110/2018: Helsepolitisk seminar 3. desember i regi av regionutvalget (RU), orientering om status.
Litt liten påmelding foreløpig. Vi sender ut mail til alle medlemmer. Ved neste arrangement så er det viktig å sende ut en teaser i god tid bare for å få medlemmene til å sette av datoen.

111/2018: Samhandlingskonferanse 2019.
Det har vært møte i komitéen og programmet begynner å bli klart. Dato er satt til 5. april 2019. Arrangører er Sør- og Nord-Trøndelag legeforening.

112/2018: Sommerfest.
Foreslår at vi tar sommerfest i tilknytning til årsmøtet. Saken utsettes til neste styremøte.

113/2018: Sosiale medier, facebook og nettsidene.
Saken utsettes til neste styremøte.

114/2018: Festscript.
Vedtak: det settes av kr. 10.000,- til oppstart av prosjektet.

115/2018: Høringer.
Endringer i apotekerloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25. Frist 19.11. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-apotekloven-legemiddelloven-og-folketrygdlovens-kapittel-25/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar. Ansvarlige: Eli Øvstedal og Anders Prestmo.

Forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Frist 19.11.https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasienter-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/ Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk.
Frist 20.11. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/strategi-for-rasjonell-bruk-av-bildediagnostikk/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv. Frist. 5.12. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonalt-eldre-pasient-og-brukerombud-mv/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Intern høring – Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne. Frist 17.12. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-inkluderingsutfordringer-utvikling-av-ny-politikk-i-akademikerne/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

116/2018: Søknader.
Søknad fra FTV-møte Ylf Midt-Norge. Vedlegg 2018.116.1.
Vedtak: Søknad godkjennes.
Søknad fra Nmf. Pleiemedhjelperkurs 2018. Vedlegg 2018.116.2.
Vedtak: Søknad godkjennes.

117/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Helsepolitisk seminar 3. desember 2018. Samhandlingskonferansen 2019 og førjulscafé 6. desember 2018.

118/2018: Eventuelt.
Innkjøp av digitalt utstyr – legge til rette for å delta på møte f.eks. via telefon. Det vedtas at vi kan kjøpe en prosjektor sammen med Nidarosfondet. Dette er hensiktsmessig ettersom vi deler kontorfasiliteter med dem og at begge foreningene arrangerer styremøter på kontoret i Schultz gate.

Møtet ble avsluttet kl. 22.00.
Referent: Bente Grønnesby