Referat fra arbeidsmøte i STLF 18. september 2019

Dato: 18. september 2019 kl. 14.00 – 19.00.
Sted: Scandic Solsiden

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Johanna Westin (vara årsmøtevalgt), Marit Morken (vara årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Runa Unsgård (vara Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Mathilde Hernholm (Nmf), Sofia Ruiz (påtroppende Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Bjørn Buan (vara LSA) Eli Øvstedal (AF), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Finn Marum Høivik (leder kurskomiéen), Marius Widerøe (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Torkild Skaar (årsmøtevalgt)

73/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

74/2019: Godkjenning av referat
Referat fra sist styremøte i juni ble godkjent pr. mail av sittende styre.

75/2019: Konstituering og valg av ny nestleder
Styret ble konstituert og Nina Therese Hagen ble valgt til nestleder.     

76/2019: Informasjon om styrearbeid
Lindy Jarosch-von Schweder informerte.
Informasjon om tillitsvalgtarbeid finnes på legeforeningens nettside.

Valgregler og instrukser for tillitsvalgte

Organisasjonsplan for legeforeningen

Om organisasjonen: 

77/2019: Saker fra foreningen
AF:
Det er fremdeles høyt arbeidspress for fastlegene.
Rehabilitering: en mulig nedleggelse av fys. med klinikken skaper stor frustrasjon. Det oppleves vanskelig å finne en god erstatning for pasienter som trenger utredning og diagnostisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering.  
Skal arbeide mye med samhandling. Ønsker å arrangere tillitsvalgtskurs. Fastlegene har fått tilskudd fra Trondheim kommune på 5. mill (20 000 pr. lege) -  stønad for kursdeltagelse 3 dager. Jobber med rekruttering.
Namf:
arbeidsmedisin: skal se på sammenheng mellom eksponering og helseutfall. Jobber for å få riktig kompetanse inn i bedriftshelsetjenesten.
Of:
lederutvikling, arbeidsmiljø, tillitsvalgtes rekruttering. Helseplattformen – viktig å være med i prosessen så tidlig som mulig
Ylf:
viktig med styrking/rekruttering av tillitsvalgte, styrke rettighetene til LIS, ny spesialistordning, vil gjerne holde kurs for tillitsvalgte. Engasjert i Helseplattformen.
PSL:
det jobbes med å øke aktiviteten i medlemsgruppen. Økonomi: kostnadsvekst men ikke inntektsvekst (samme som fastleger). Arbeider med å få flere hjemler. Trøndelag ligger dårlig an, Møre og Romsdal har hatt god vekst. Stadig vanskeligere å rekruttere.
LSA:
Det har vært vanskelig med rekruttering. Stor andel av delte stillinger 50% fastlege og 50% kommunelege. God rekruttering av unge kvinner. Rekruttering av fastleger i de mindre kommunene er vanskelig. Viktig å gjøre dette attraktivt.
Nmf:
har valgt styre, har avholdt tillitsvalgskurs, nytt kurs i Oslo i oktober. Arbeidsprogram: ikke post-stillinger, ønsker flere LIS-stillinger, lønn medisinstudenter (lønnsstige), rettigheter i arbeidslivet, gjøre seg synlig for sine medlemmer, arbeidslivsundersøkelser.
LVS:
mange har bi-stillinger. Det er viktig å gjøre det attraktivt for leger å undervise og forske. Lønnsforskjell mellom klinikk og universitet. Færre søkere på jobber, mye på grunn av lønn.

78/2019: Handlingsplan 2019-2021
Lenke til handlingsplan for 2017-2019 finner du her.

79/2019: Planlegge møteplan 2019/2020 og arrangement
Høstens styremøter; 21. oktober, 25. november og 10. desember.
Årets julebord blir den 6. desember.
Medlemsmøte i pensjon 5. november.
Møtekalender følger vedlagt.

80/2019: Helseplattformen
Johanna Westin orienterte. Utdrag fra infoskriv fra Marte Walstad, Helseplattformen:
Vi har i dag startet med retningsmøter (direction sessions) og skal i løpet av uke 38, 39 og 42 i alt ha 270 slike møter hvor de fleste er tverrfaglige med deltakere/fageksperter fra sykehus, fastleger og kommuner.
I retningsmøtene vil det tas beslutninger om felles arbeidsflyt (workflow).

Etter disse møtene vil byggere (applikasjonanalytikere) sammen med fageksperter bygge ferdig arbeidsflyter. 
Vi har forut for dette rekruttert fageksperter fra kommuner, fastleger og sykehus og fageksperter fra kommuner og fastleger har sammen med sin fagruppe fått opplæring i innføringsprosjektet og sin rolle

Foretakene har kalt sine faggrupper konsensusgrupper. 
Vi har rekruttert fageksperter fra fastlegene: to fra NT, to fra MR og fire fra Trondheim, samt to legesentre fra Trondheim- Sørbyen og Ranheim. 
Klinisk innhold skal bygges fra januar og vi arbeider nå med å etablere spesialitetsgrupper (spesiality groups) av fageksperter på tvers av kommuner og sykehus som kan ha nytte av å utvikle felles innhold.
Det er etablert ukentlige møter mellom faglige ledere fra linjeorganisasjonene og HP AS.

Faglige ledere er: Per Olav Østbyhaug (St. Olavs), Kathinka Meirik (Helse NT), Henrik Erdal (Helse MR), Line Kristoffersen og Marte Walstad (Faglige ledere primærhelsetjenesten)

Det er også etablert ukentlige møter mellom faglige koordinatorer (to fra hver linjeorganisasjon) og HP AS.
Det pågår kartleggingsarbeid i alle linjeorganisasjoner i samarbeid med HP AS mhp integrasjoner, migrering (konvertering) og brukerutstyr (PC, mobile klienter etc.) 

81/2019: Kurs
Planer, ønsker og forslag.
Retningslinjer for legeforeningens lokale kurskomitéer.
Sosiale kurs, møte kollegaer i et annet fora. Dette behøver ikke kurskomiteen arrangere selv, men resten av styret også bidrar.
Hvilke kurs skal vi arrangere som favner både alis og LIS- hva skal til for å «lokke» disse til å delta på kurs på kveldstid?
Møter som har et faglig innhold; bra erfaring med det f.eks. kroppspress, Villa Sana, kurs som både sykehusleger og fastleger kan delta på.
Det ble enighet om å opprette en sosial-/festkomité i styret, følgende er med: Nina Therese Hagen, Johanna Westin og Tobias Solli Iveland.

82/2019: Informasjon om samarbeid med andre – status ved styreleder
Denne saken ble ikke tatt med på møtet.

83/2019: Høringer

NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-14-tvangsbegrensningsloven-forslag-til-felles-regler-om-tvang-og-inngrep-uten-samtykke-i-helse-og-omsorgstjenesten/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: det leveres ikke høringssvar

NOU 2019:5 Ny forvaltningslov. Til orientering. Juristene i legeforeningen arbeider med den.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-5-ny-forvaltningslov/hoeringsgrunnlag/ 

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten.
Frist: 22. oktober 2019.
https://legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/endringer-i-akuttmedisinforskriften-og-flere-forskrifter-som-gjelder-allmennlegetjenesten/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Eli Øvstedal og Torkild Skaar leser gjennom høringen og kommer med tilbakemelding innen tirsdag 15. oktober om det skal leveres høringssvar

NOU 2019:13 Når krisen inntreffer. Frist: 14. november 2019. 
https://legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-nou-2019-13-nar-krisen-inntreffer/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Høringen utsettes til neste styremøte

84/2019: Søknader
https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Retningslinjer-for-okonomiske-soknader-til-Sor-Trondelag-legeforening/

85/2019: Eventuelt
Vi har mottatt en forespørsel fra SINTEF Digital som gjennomfører en spørreundersøkelse (prosjekt) på vegne av Akademikerne.
Den handler om å undersøke hvordan digitale teknologier (kunstig intelligens/maskinlæring, Big Data, internet of things og mere) virker inn på yrkesutøvelsen i typiske akademikeryrker. På hvilken måte endres arbeidsinnholdet, hvilke oppgaver automatiseres og hvilke oppgaver kan skapes gjennom digital teknologi.
Til å delta i undersøkelse stiller følgende opp fra styret i STLF: Marius Widerøe, Johanna Westin, Vivi Bakkeheim, Tobias Solli Iveland og Nina Therese Hagen.

86/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Nytt styre er konstituert. Publiseres med bilde på nettsiden og facebook.