Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i STLF 29. januar 2019

10. april 2019

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Johanna Westin (årsmøtevalgt), Nina Hagen (2. vara årsmøtevalgt/AF)), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Anders Prestmo (PSL), Marit Seim Ekeland (Of), Kari Risnes (LVS), Lena Løfblad (vara Ylf), Mathilde Hernholm (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF)   

1/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
M
øteinnkalling og agenda ble godkjent.

2/2019: Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent.

3/2019: Aktuelle saker fra foreningen
AF: Har hatt møte om LIS3 stillinger angående ny spesialforskrift. Første del av forskriften tredde i kraft 1. mars 2017, andre og tredje del trer i kraft 1. mars 2019. I ny ordning er oppnådde læringsmål grunnlaget for spesialistgodkjenning.
Det ble orientert om ledige stillinger i helseplattformen. Det søkes etter 2 fastlegekontor.
Ylf: Hovedsaker: ny LIS-utdanning fra 1. mars. Faste stillinger; kravet om fast stilling ettter 3 år utfordres av arbeidsgiver. Utdanningsstilling i gammel ordning har ikke krav på fast stilling.
PSL: Det arbeides med en samarbeidsavtale mellom St. Olav på vegne av Helse Midt-Norge og avtalespesialistene.
Of: Har hatt møte med lederne i Helseplattformen vedrørende implementering av Epic.
LVS: Det kan være utfordrende å få til gode ordninger rundt kombinerte stillinger. Dette er et område LVS har fokus på.
Namf: Godkjenning til LIS3 stilling for arbeidsmedisin innen 1. mars.
Nmf: Helsedirektoratet anbefaler at det opprettes 200 nye LIS1 stillinger.
Mathilde Hernholm orienterte om desentralisering av studium til Levanger.
LSA: Leger i samfunnsmedisinske stillinger opplever at deres stillingsandel er for lav. Ofte er stillingsandelen på 5%. Det fører til svært få søkere til ledige stillinger. Kommuneoverlegene i de forskjellige kommunene i Orkdalsregionen vurderer et samarbeid.

4/2019: Oppsummering av lederseminar for legeforeningen
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte fra lederseminaret.

5/2019: Landsstyremøte 2019: Innspill til endring av lovforslag til landsstyremøtet         Vedtak: Sør-Trøndelag legeforening har ingen lovforslag å melde til landsstyremøtet.               

6/2019: Valg 2019
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte vedrørende valg. Alle styrer i foreningen er på valg i 2019.

7/2019: Helseplattformen
Johanna Westin orienterte. Helse Midt-Norge skal i sitt styremøte den 8.2.19 vedta å signere kontrakt med Epic som vil være leverandør for Helseplattformen.

 

8/2019: Orientering etter møte med samhandlingsdirektør vedrørende legeforeningens samarbeidsutvalg
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte om at Sør-Trøndelag legeforening har gitt en skriftlig tilbakemelding basert på de innspillene styremedlemmene har gitt.

9/2019: Medlemsmøte vår/høst 2019?
Det ble bestemt at vi arrangerer vintercafé om primadonnaledelse den 17. mars 2018. Helle er forsker på blant annet motivasjon ledelse og særlig kjent for sin forskning på primadonnaer. 

10/2019: Samhandlingskonferanse 5. april 2019
Programmet er ferdig utarbeidet og vi må reklamere for arrangementet blant våre medlemmer. Det er plass til 64 deltakere.

11/2019:  Årsmøte og dato, tema
Årsmøtet er satt til 2. mai 2019 på Britannia hotell. Det blir foredrag og valg samt årsmøtemiddag. Det undersøkes om det er aktuelt med sommerfest samme dag. Årsmøtekomitéen arbeider med program.

12/2019: Sommerfest
Sommerfest enten sammen med årsmøtet eller til høsten. Årsmøtekomitéen arbeider med program.

13/2018: Forskning – status for plan
Det planlegges et forskningskurs som går over 4 kvelder á 4 timer med mål om å gi leger hjelp til å starte et forskningsprosjekt.

 

14/2019: Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) – orientering
Saken ble utsatt da akademikernes representant ikke har startet i ASU enda.

 15/2019: Kurs – plan for 2019 og oppsummering av 2018
Saken utsettes til neste styremøte etter som kurskomitéens leder kan møte først i neste styremøte.

16/2019: Høringer
Intern høring – Rapport fra Legeforeningens ressursgruppe for psykiatri og rus. Frist 10.02.
https://legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-rapport-fra-legeforeningens-ressursgruppe-for-psykiatri-og-rus/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret. Frist 01.03.
https://legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/landsstyresak-valg-av-representanter-til-sop-styret/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Hver enkelt forening hører med sine og kommer med tilbakemelding til organisasjonssekretær innen 25. februar 2019.

Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. Frist 13.03.
https://legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-straffeloven-mv.-avvergingsplikt-tvangsekteskap-skyting-mot-politiet-m.m/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Johanna Westin og Nina Therese Hagen leser på denne høringen og saken utsettes til neste styremøte.

Intern høring – Landsstyresak – Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2021. Frist 22.03.
https://legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-landsstyresak-fastsettelse-av-lokal-arrangor-for-landsstyremote-2021/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Landsstyresak – Valg av nytt sentralstyre – Forslag til kandidater. Frist 01.05.
https://legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/landsstyresak-valg-av-nytt-sentralstyre-forslag-til-kandidater/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Utsettes til neste styremøte

17/2019: Møteplan for 2019
Oppdatert møteplan sendes ut sammen med alle styremøtereferater.

 

18/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Samhandlingskonferanse, medlemsmøte og årsmøte.

19/2019: Eventuelt
Kurs for styrene i MRLF, NTLF og STLF i styrekompetanse.
Enstemmig vedtatt. 2 dager høsten 2019.

Søknader fra Rannei Hosar, leder Nmf, Håvard Ulsaker, arbeidslivsansvarlig Nmf og Mathilde Hernholm, styremedlem i Sør-Trøndelag legeforening i forbindelse med deltagelse på Oslo Health Care Leadership Summit.
Vedtak: Forsøksprosjekt – vi sender 3 stk. Vi betaler inntil kr. 10.000,- ønsker en orientering på et styremøte i etterkant.

Møtet ble avsluttet kl. 22.00.