Referat fra styremøte i STLF 15. februar 2021

Dato: 15. februar 2021
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Casper Faye (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Hilde Myren (Namf), Finn Marum Høivik (AF), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marius Widerøe (LVS)

14/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

15/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 21. januar
Referatet ble godkjent

16/2021: Orienteringer
- Vedtak fra Helse Midt-Norge (HMN) om inntektsfordeling
https://helse-midt.no/nyheter/2021/modell-for-inntektsfordeling-vedtatt
Saken ble diskutert, og følges opp på neste styremøte.

17/2021: Nytt fra foreningene, inkludert pandemi og vaksinestatus
Nmf: skal ha landsmøte i begynnelsen av mars
PSL: det har vært avholdt nasjonalt møte med andre samarbeidsutvalg.
Det er fremdeles utfordringer i forhold til rekruttering. Ellers preges hverdagen av korona og Helseplattformen.
Hudlege Kristin Lund-Hanssen fra Møre og Romsdal representer PSL i    Helseplattformen.
AF: Store rekrutteringsvansker over hele landet, godt i gang med vaksinasjon
Ylf: sentrale forhandlinger i år
LSA: Det har vært avholdt noen kurs digitalt                     

18/2021: Medlemsmøter våren 2021, forslag:
- Vaksinemøte: 10., 11. eller 16. mars.

19/2021: Nytt fra kurskomitéen
Det synes vanskelig å få arrangert akuttmedisinkurs i år. Dette i forhold til tidspunkt, honorering m.m. I 2021 arrangeres det kurs både av Oppdalsuka og Nidarosfondet.
Det presiseres at St. Olavs har plikt til å arrangere dette og at det er satt av midler til dette formålet. Vi tar dette med videre til Regionutvalget.
Planlegging av kurs i 2022 er i gang.   

20/2021:         Helsepolitisk seminar med Regionutvalget
                        Det er pr. dags dato 25 påmeldte så viktig at det rekrutteres videre.

21/2021:         Årsmøte
                        Dato: 4. juni 2021
                        Komité til årsmøte: Lindy, Nina og Torkild

22/2021: Høringer
Endringer i etiske regler for leger, frist 28/2
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/endringer-i-etiske-regler-for-leger/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: det leveres ikke høringssvar

Forslag om lovendring vedr. medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening, frist 28/2
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/forslag-om-lovendring-vedr-medlemskap-i-tidligere-hovedspesialitetsforening/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: det leveres ikke høringssvar

Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022-31.8.2025 – innhenting av forslag fra foreningsleddene, frist 1/3
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/landsstyresak-valg-av-leder-nestleder-tre-medlemmer-og-to-varamedlemmer-til-radet-for-legeetikk-for-perioden-1.1.2022-31.8.2025-innhenting-av-forslag-fra-foreningsleddene/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: det leveres ikke høringssvar

Landsstyresak – Valg av representanter til SOP styret for perioden 1.1.2022-31.12.2025, frist 1/3
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/landsstyresak-valg-av-representanter-til-sop-styret-for-perioden-1.1.2022-31.12.2025/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: det leveres ikke høringssvar

Landsstyresak – Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023, frist 1/4
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/landsstyresak-valg-av-lokal-arrangor-for-landsstyremote-2023/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: det leveres ikke høringssvar

Valg av nytt sentralstyre 2021-2023, frist 1/4
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/valg-av-nytt-sentralstyre-2021-2023/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: det leveres ikke høringssvar

23/2021: Eventuelt
Fastleger ønsker at Helse Midt-Norge informerer om endring i avtaler med private aktører så tidlig som mulig. Sør-Trøndelag legeforening vil gjøre Helse Midt-Norge oppmerksom på dette med et eget brev.

24/2021: Hva skal kommuniseres ut?
Helsepolitisk seminar
Medlemsmøte om vaksinasjon