Høring - Ambulanseflytjenester 2019 - Innspill til kravspesifikasjon

12. september 2016

Høringsfrist 19.09.2016

Fristen er utløpt

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) har i anledning pågående anskaffelse av ambulanseflytjenester utarbeidet et utkast til kravspesifikasjon for anskaffelsen. HINAS sender nå utkastet til obligatoriske krav og kontraktskrav til interessenter for innspill.

Det vil være fire ulike kravtyper i den endelige kravspesifikasjonen:

  • Obligatoriske krav: Krav som leverandør må oppfylle for å kunne delta i konkurransen
  • Kontraktskrav: Forpliktelser som skal oppfylles i implementerings- eller avtaleperioden
  • Evalueringskrav 1: Evalueringskrav som er av høy viktighet
  • Evalueringskrav 2: Evalueringskrav som er av noe mindre viktighet enn EV1-krav

HINAS gjør oppmerksom på at innspillsrunden ikke omfatter evalueringskrav, kun obligatoriske krav og kontraktskrav. Kravspesifikasjonen kan derfor fremstå som mangelfull på enkelte områder.

Kravspesifikasjonen
HINAS ber om innspill på kravspesifikasjonen (Vedlegg A), spesielt på krav som kan være feil eller utilsiktet ekskluderende. Generelt ønsker de tilbakemeldinger på følgende:

1) Om kravene fremstår som egnet til å sikre og videreutvikle en god ambulanseflytjeneste

2) Forbedringer knyttet til erfaringer ved dagens drift

I utkastet til obligatoriske krav og kontraktskrav er det satt av plass til å formulere innspill til hvert krav. HINAS ber om at alle innspill tydelig refererer til det enkelte krav.

Særskilte krav: Lasting av pasient og beredskapsstruktur
I tillegg til tilbakemeldinger på kravspesifikasjonen, ønsker HINAS også særskilte tilbakemeldinger på to enkeltkrav.

- Krav tilknyttet inn- og utlasting av pasient i kategori 2-fly (Vedlegg B)

- Krav tilknyttet beredskapsstruktur (Vedlegg C)

Legeforeningen har vært i kontakt med Flygerforbundet som mener det er svært viktig for flysikkerheten at det stilles krav til norsk driftstillatelse. Legeforeningen ønsker særskilt innspill på dette.

Saksbehandler

Christine Palm | Juridisk avdeling