Norsk forening for allmennmedisin

Unngå å skrive resepter til bruk på andres indikasjon.

28. FEBRUAR 2020

Begrunnelse: Forskrivende lege har ansvar for indikasjonsstilling og for delegering av behandling inkludert injeksjonsbehandling. Helsepersonelloven §5 stiller krav til bruk av medhjelper og det er bare den som selv er faglig kvalifisert til å utføre en oppgave som kan overlate til andre å utføre oppgaven på vegne av seg selv. Det forutsettes at den som forskriver gjør en faglig vurdering av indikasjon og av medhjelperens kvalifikasjoner før slik delegering gis. 

Referanser:

  • Lov om helsepersonell m.v (helsepersonelloven), kapittel 2, § 5. Bruk av medhjelpere. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64