Referat fra styremøte i STLF 7. mai 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder), Lena Løfblad (vara Ylf), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Kristina Albertsen (Nmf), Anders Prestmo (PSL), Helge Hatlevoll (LSA),Marit Seim Ekeland (Of), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Kari Risnes (LVS) fra kl. 20,  Bente Grønnesby (organisasjonssekretær) 
Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf)

47/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda.
Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

48/2018: Godkjenning av referat. 
vedr. sak 37/2018 fra styremøte 11/4-18 Landsstyremøte.
Det ble ikke levert innspill til dette.
Referatene fra 27. februar og 11. april ble godkjent.

49/2018: Saker fra foreningene. 
AF: Våruke i Tønsberg. Trønderopprør, rekruttering, gode diskusjoner og bra engasjement. Har fått nettmagasin: fastlegen.no. 
Of: Lønnsforhandlinger. 
Ylf: Lønnsforhandlinger. Reforhandling av B-dels avtalen (lokal avtale mellom St. Olav og Legeforeningen). 
Nmf: Orienterte om status. 
PSL: Intet nytt. 
LSA: Intet nytt. 
Namf: Intet nytt.               

50/2018: Helsepolitiske saker: 
Fastleger og andre leger vedr. takstsystemet. Det ble diskutert rundt bordet.

51/2018: Medlemsmøter til høsten, plan og forslag. 
Munkholmen 12. eller 13. september, Lindy Jarosch-von Schweder og Bente Grønnesby ser på tilbud som har kommet og kommer med innspill til neste styremøte.
Førjulscafe – venter på tilbakemelding fra Litteraturhuset.

52/2018: Kurs. 
Forespørsel om kurs med private aktører.

  • Lindy Jarosch-von Schweder har hatt møte med Aleris vedr. samarbeid om kurs. Diskusjon rundt bordet. Forslag: ta kontakt med Legeforeningen sentralt og høre om de har noe etiske retningslinjer for dette. 
  • Hurtigrutekonferansen status. Lindy Jarosch-von Schweder orienterte.
  • Samhandlingskonferansen vår 2019. Orientering om komitéens arbeid.
    Torkild Skaar ble valgt som leder av gruppen.

53/2018: Årsmøte.
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte. Årsmøtefastsatt kontingent foreslås satt til kr. 300,-

54/2018: Landsstyresaker. 
Send forslag til Lindy Jarosch-von Schweder eller Johanna Westin om dere vil ha med noe som skal tas opp på Landsstyremøte.

55/2018: GDPR. 
Kort orientering.

56/2018: Historie/festskrift om Sør-Trøndelag Legeforening. Progresjon. Orientering.
Det er sendt ut mail til Nmf og TMS om disse kan bidra til dette.

57/2018: Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid og æresmedlemmer. Komitéen orienterer.
Tillitsvalgtspris: Komiteen orienterte om innkomne forslag.

58/2018: Høringer.

Pakkeforløp gravide og rusmidler. Frist: 7. mai 2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/pakkeforlop-gravide-og-rusmidler/hoeringsgrunnlag/ 
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for nevroendokrine svulster Frist: 11. mai 2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-nevroendokrine-svulster/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv. Frist: 11. mai 2018. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endring-i-ekomregelverket-om-nodnummer-5-sifrede-nummer-mv/hoeringsgrunnlag/ 
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Frist: 24. mai 2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/hoeringsgrunnlag/ 
Vedtak: Signe Lohmann-Lafrenz, Johanna Westin, Helge Hatlevoll og Eli Øvstedal vurderer høringsuttalelse fra STLF. Informasjon gis på e-post innen fristens utløp.

Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Frist: 1. juni 2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-nasjonale-retningslinjer-for-helse-og-sosialfagutdanninger/hoeringsgrunnlag/ 
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

 59/2018: Søknader. 
Ingen søknader har kommet inn.

60/2018: Saker til eventuelt.
Sak fra Signe Lohmann-Lafrenz; utsettes til neste styremøte.

61/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Invitasjon til årsmøte.