Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i STLF 29. april 2019

6. august 2019

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Johanna Westin (årsmøtevalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Anders Prestmo (PSL), Eva Hofsli (vara Of), Mathilde Hernholm (Nmf), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Kari Risnes (LVS) (med på telefon), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Eli Øvstedal (AF), Marit Seim Ekeland (Of), Helge Hatlevoll (LSA) 

51/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent. 

52/2019: Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent.

53/2019: Aktuelle saker fra foreningen
AF:
Det avholdes årsmøte i Allmennlegeforeningen neste uke. Høyt arbeidspress. Vanskelig å få tak i vikarer.
Ylf:
Har hatt vårkurs/møte, meget vellykket. Det er valgt ny leder i Ylf sentralt som er Kristin Utne.
Omrokkeringer i tillitsvalgsområdet på St. Olav. Ny FTV. Lena Løfblad fungerer pr. nå. Nytt valg i høst.
Medisinske klinikker; høy arbeidsbelastning. Det vurderes om det må gjøres noe med vaktordninger/plan.
Det kal åpnes ny medisinsk overvåkningsavdeling.
Mye som ikke er på plass når det gjelder Lis-utdanningen.
PSL
: Intet nytt
Of: Telefonproblematikken fortsetter, direktøren er involvert. Diskusjoner rundt utvelgelse av fageksperter til Helseplattformen. Sommerplanen er undertegnet.
Nmf: Intet nytt – eksamenstid!
LSA:
Intet nytt.
Namf: Intet nytt.

54/2019: Årsmøte 2. mai
Meget stor påmelding – det settes tak på 230 påmeldte.

55/2019: Samhandlingskonferanse 5. april. Evaluering
Det er enighet om at evalueringen er meget bra!
Det er ønskelig med en samhandlingskonferanse hvert år i samarbeid med St. Olavs hospital.

56/2019: Helseplattformen, møte 6. mai
Det ble orientert om møte som skal være på St. Olavs Hospital den 6. mai.

57/2019: Medlemsmøter høst 2019
Utsettes til neste styremøte.

58/2019: Landsstyremøte
Lindy Jarosch-von Schweder og Johanna Westin deltar på vegne av Sør-Trøndelag legeforening. Møtet avholdes i Kristiansand 4.-6. juni.

59/2019: Høringer
Landsstyresak – valg av nytt sentralstyre – forslag til kandidater. Frist 01.05. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/landsstyresak-valg-av-nytt-sentralstyre-forslag-til-kandidater/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Forslag til ny barnevernlov. Frist 10. mai. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-ny-barnevernslov/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Kari sender forslag til styret

Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjeneste. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/anbefaling-om-maling-av-vekt-og-lengdehoyde-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Frist 13. mai. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-spesialistforskriften-og-forskrift-om-trygderefusjon-for-leger-m.v/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar. Ansvarlig: Torkild Skaar

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-lov-om-offentlige-organers-ansvar-for-bruk-av-tolk-mv.-tolkeloven/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Frist 14. mai. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

60/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Send ut «hold-av-datoen» melding til alle tillitsvalgte om Hurtigrutekonferansen i Alta.