Referat fra arbeidsmøte/styremøte i STLF 14. september 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder, årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt) Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Kristina Albertsen (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Anders Prestmo (PSL), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marit Seim Ekeland (Of), Kari Risnes (LVS). Vara ble innkalt, men hadde ikke anledning til å møte.

72/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda.
Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

73/2018: Godkjenning av referat. 
Referatet ble godkjent.

74/2018: Aktuelle saker fra foreningen. 
PSL: Har hatt årsmøte. System X vurderes å legges ned i løpet av neste år. Nesten 50% av legekontorene benytter dette systemet. Fokus på samarbeidsavtaler.
AF: Lønnsforhandlinger. Foreningen har fokus på å styrke fastlegeordningen og det har vært møter for å finne gode tiltak for å nå målet. Hvordan ikke ramme pasientene, hvilke tiltak kan gjøres? Pasientens helsetjeneste. Meget stort arbeidspress.
Namf: Høring om bedriftshelsetjeneste.
Nmf: Har fått ny nasjonal leder; Rannei Hosar. Har hatt nytt valg og Mathilde Hernholm er valgt til ny leder. Ønsker et nærmere samarbeid med STLF.
Ylf: Lønnsforhandlinger. 2,85% totalt. Når det gjelder den nye LIS1 utdanningen så er denne veldig krevende og det er ikke satt av ressurser til dette.

75/2018: Helseplattformen.
Sykehusene i HMNI dag har vi doculive som journalsystem. Det skal erstattes. Vi står igjen med en leverandør og det er Epic. Det er ikke avgjort om det inngås kontrakt med dem. Plan for implementering vil ikke komme før etter kontrakt.
Helseplattformen vil foreløpig være et eget punkt på sakslisten til hvert styremøte.

76/2018: Kurskomitéen. 
Leder av kurskomitéen Torstein Sakshaug stilte på møtet på vegne av kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening.
Det er usikkert om det blir akuttmedisinkurs neste år pga. nye forskrifter. 
Styret vil ha en oversikt over kurs vi godkjenner som vi ikke arrangerer selv.
Kurskomitéen lager en oversikt over kurskomitéens arbeid og kommer med innspill hvordan STLF kan styrke sin kursportefølje.
I løpet av perioden har 2 medlemmer gått ut av kurskomitéen og den er ikke satt sammen slik som planen er. Det mangler både sykehuslege, arbeidsmedisiner og samfunnsmedisiner.         

77/2018: Hurtigrutekonferansen 16.-18. oktober.
Bente Grønnesby orienterte om status som påmelding og program.

78/2018: Helsepolitisk seminar 3. desember i regi av regionutvalget (RU).
Hold av datoen! Programmet vil bli ferdigstilt etter RU-møte i oktober.

79/2018: Arrangement for medlemmer.
Høstcafé den 4. oktober:
det er god påmelding, men fortsatt noen ledige plasser. Medlemmer oppfordres til å dele blant annet i sosiale medier.
Førjulscafé den 6. desember: ulike forslag til tema ble diskutert. Forslag sendes Bente/Lindy før 1. oktober (neste styremøte).
Forskningskurs: saken utsettes til neste styremøte.
Tillitsvalgskurs for leger i Sør-Trøndelag: saken utsettes til styremøte i november. Hver enkelt hører etter med sin forening om dette er interessant.

80/2018: Samarbeid med dataforeningen.
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte. Har hatt telefonmøte med NorHit/DnD.
Det planlegges et samarbeid med NorHit/DnD om å styrke den digitale kompetansen hos våre medlemmer. Arbeidet er under planlegging som også inkluderer en brukerundersøkelse. Til dette arbeidet vedtar styret at det avsettes inntil 30.000 kr.
Styreleder vil orientere styret kontinuerlig om samarbeidet.

81/2018: Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU). 
https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/default.aspx
Styreleder har hatt møte med oppnevnte representanter for Akademikerne i ASU. Per i dag sitter Ketil Espenes og Roar Dyrkorn som begge er farmakologer og fastleger. De ønsker nye etterfølgere og saken er sendt til Akademikernes samarbeidsutvalg lokalt ved foretakstillitsvalgt for legeforeningen på St. Olavs hospital, Vivi Bakkeheim. Det blir orientert styret når nye etterfølgere er klart.

82/2018: Samhandlingskonferanse vinter/vår 2019.
Foreslått dato: fredag 5. april 2019.
Forespør Nord-Trøndelag legeforening om de vil være med å arrangere.
Komité: Torkild Skaar, Lindy Jarosch-von Schweder og Johanna Westin.

Komitéen utarbeider et forslag til innhold, samarbeidspartnere til neste styremøte.
Hver enkelt forening tar det videre til sine medlemmer om hva som kan være interessant å ha som tema på samhandlingskonferansen.
Meldes til komitéen før neste styremøte.

83/2018: Media og kommunikasjonsstrategi. 
Det opprettes en lukket facebookgruppe. Vi beholder også den åpne.

84/2018: Handlingsplan. 
Styret opplever å «etterleve» handlingsplanen 2017-2019. Vi har hatt 2 medlemsmøter, 1 samhandlingskonferanse og tillitsvalgtopplæring.
Vi har arrangert medlemsmøter med stor interesse, samarbeidet med andre, hatt kontakt med brukerutvalget som deltok på samhandlingskonferanse og leder i foreningen deltar på regional brukerkonferanse.         

85/2018: Høringer.
Forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter. Frist 17.9. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-om-endringer-i-samordningsloven-forskrifter-til-samordningsloven-og-i-enkelte-andre-forskrifter/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Høring om regionale utviklingsplaner 2035. Frist 20.9.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hoering-om-regionale-utviklingsplaner-2035/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det vurderes å gi høringssvar.  Anders Prestmo og Lindy Jarosch-von Schweder leser rapport. Ikke avgjort.

Intern høring om Praksiskonsulentordningen. Frist 24.9.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-om-praksiskonsulentordningen/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Veileder i vurdering av leger i spesialisering. Frist 28.9.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/veileder-i-vurdering-av-leger-i-spesialisering/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Vurderer å gi høringssvar. Kristina Albertsen og Guro-Marte Gulstad Mpote setter seg inn i saken.

Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Frist 28.9.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hva-bor-skje-med-bht-en-fremtidsrettet-bedriftshelsetjeneste-med-fokus-pa-kjerneoppgaver/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Forslag om endringer i smittevernloven. Frist 19.10.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-om-endringer-i-smittevernloven/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest. Frist 17.9.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-straffeprosessloven-og-i-forskrift-om-opphold-i-politiarrest/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter. Frist 23.10.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/ny-forskrift-om-helseundersokelse-av-loser-og-losaspiranter/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Frist 23.10.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-ny-forskriftsbestemmelse-om-adgangen-til-a-reservere-anskaffelser-av-helse-og-sosialtjenester-for-ideelle-organisasjoner/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar. 

86/2018: Søknader.
Ingen søknader har kommet inn.

87/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Alle medlemsmøter samt Helsepolitisk konferanse den 3. desember.

88/2018: Årsplan og datoer for kommende styremøter og arrangement.
Styremøte som opprinnelig skulle være den 4. oktober flyttes til 1. oktober.

89/2018: Eventuelt
Ingen saker