Legeforeningen mener

Mange av dagens sykehusbygg planlegges og bygges for trange, og legger ikke til rette for at helsepersonellet kan bruke mest mulig av tiden sin til pasientbehandling. For små sykehusbygg blir dyre og ineffektive på sikt – som igjen fører til negative konsekvenser for pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet ved sykehusene. 

Dette jobber vi for

  • Det må innføres en finansieringsmodell for sykehusbygg som gir sykehusene nok økonomisk handlingsrom til å prioritere bygg og vedlikehold – uten at det går på bekostning av pasientbehandlingen.
  • Sykehusbygg må planlegges og finansieres ut fra forventet demografisk, epidemiologisk og medisinsk utvikling.
  • Det er behov for et større økonomisk løft for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på eksisterende bygningsmasse.
  • Ansatte må sikres reell medvirkning og tidlig involvering i planleggingen av sykehus.