Forskning

15. mai 2023

Intervju med Bodil Bjerkehagen

Bli kjent med leder ved Avdeling for patologi ved Oslo Universitetssykehus, Bodil Bjerkehagen.
20. mars 2023

Forskningsutvalget

02. april 2020

DNPs forsknings- og utviklingsfond: Reisebrev og rapporter

11. mars 2019

Medforfatterskap, kreditering

12. februar 2018

Tumorbiologisk forskningsgruppe CCBIO

Tumorbiologisk forskningsgruppe (etablert 1995) ledes av prof. Lars A. Akslen (Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus) og er siden 2013 en av gruppene i Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, et senter for fremragende forskning ved UIB. Gruppen arbeider med studier av biomarkører ved kreft for å kunne oppnå bedre biologisk forståelse samt mer presis klassifisering og prognostisk gradering av maligne svulster. Endel av studiene fokuserer på prediktive markører som kan si noe om sannsynlig respons på ulike typer behandling. Mange av prosjektene dreier seg om tumors mikromiljø, inkludert angiogenese og inflammasjon. Nettside og kontaktinfo: lars.akslen@uib.no www.ccbio.no
12. februar 2018

Gyn-patologi og serøse væsker

Forskningen i Ben Davidsons gruppe på OUS/Radiumhospitalet fokuserer på ovarialt karsinom, særlig molekyler som er involvert i metastasering og kjemoresistens. Diagnostikk ved serøse væsker, med fokus på markører som er relevante i differensialdiagnosen mellom metastatiske karsinomer, malignt mesoteliom og reaktivt mesotel, er et annet interessefelt. Et tredje prosjekt fokuserer på molekylær karakterisering av uterine sarkomer, med mål å finne nye markører som er klinisk informative. Kontakt: bend@medisin.uio.no; bdd@ous-hf.no
12. februar 2018

Morkakeregisteret.

Morkakeregisteret er et kvalitetsregister i oppbygningsfasen. Morkakene er på klinisk indikasjon sendt til avdeling for patologi. Resultatet av undersøkelsen skal kobles med kliniske data fra fødselen. For de ekstremt premature vil vi i tillegg koble på data fra kliniske undersøkelser opp til skolealderen. Kontaktpersoner: Karin.collet@helse-bergen.no og Elisabeth.berge.budal@helse-bergen.no
12. februar 2018

Prognostiske faktorer i hjernesvulster

"Hjernesvulstgruppa" I flere år har det ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LKB) ved NTNU og Avd. for patologi, St. Olavs sykehus, vært drevet forskning på hjernesvulster av typen astrocytomer og meningeomer med fokus på biomarkører som kan ha diagnostisk, prognostisk og terapeutisk verdi. Prosjektene har bl.a. omfattet histopatologi, proliferasjonsstudier og vekstfaktorreseptorer. Metodikken har vært dominert av immunhistokjemi, men i senere år har også molekylærgenetikken gjort sin entré. Kontaktperson: Sverre.torp@ntnu.no
12. februar 2018

Breast Cancer Subtypes forskningsgruppe NTNU

Prosjektet kombinerer data fra befolkningsundersøkelser, registerdata (Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret) og studier av biomarkører i vev fra brystkreft for å finne ut mer om mekanismene bak utvikling og overlevelse av brystkreft. Hovedmålet med patologidelen av prosjektet er å identifisere biomarkører som kan gi utfyllende informasjon om den enkelte svulsten, bidra til å stratifisere brystkreftpasienter i mer presise prognostiske grupper og identifisere faktorer som kan ha betydning for valg av behandling. Kontaktperson: anna.bofin@ntnu.no

Side 1 av 3