Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 18.10.18

4. januar 2019

Sted:    Legenes hus

 

Tilstede: Petter Brelin, Anette Fosse, Espen Storeheier, Stefan Hjørleifsson, Andreas Pahle, Sirin Johansen, Tor Carlsen, Kjartan Olafson, Ståle Sagabråten, Charlotte Henriksen

 

Saksnr.

Sak

 

 

Temaer:

 

134/18

Estetisk medisin, samarbeid med andre foreninger

Ingen effekt studier kun studier på økt livskaviltet. Bruk av ordet enhancement iht. medisin og utviklingen av det på et overordnet nivå i årene fremover (doping, preseringsfremmende medisin, fillers, viagra?

 

Helsegevinst- individuelt nivå og den samfunnsmessige konsekvensen for hva som ansees for å være bra nok. Skaper market om tilbud og etterspørsel. Inviterer til samarbeidsmøte med Tannlegeforeningen og Sykepleierforbundet.

135/18

Er årskontroller en avlegs modell?

Innspill til oppfølgig av kronikkere og legemiddelgjennomgang, veiledning.

Lager et brev om hva fagmiljøene tenker, SKIL og AF. Kontrollbegrepet erstattes med oppfølging.  

136/18

Informasjonssamarbeid med AF

Mer informasjon om høringer og policydokumenter. Kan sende en questback. Sender ut hyppigere kortere meldinger, med f.eks høringssvar.

137/18

Gjør kloke valg

Uklart hvordan kampanjen skal gjøres i allmennmedisin. Ift. Helseforetakene, hva er allmennmedisinens arena.

 

Referater/oppfølgingsaker

 

138/18

Referat fra forrige styremøte

115/18

Våruka 2019 - emnekurs

 

Oppnevninger og representasjoner

139/18

Oppnevning til LIS 1 for foreningens fagutvalg for leger i spesialisering

140/18

Oppnevning av nye sakkyndigkomiteer for kompetanseområde i allergologi

141/18

Høringer

 

Ny høring - Forslag om endringer i smittevernloven

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-om-endringer-i-smittevernloven/hoeringsgrunnlag/

Frist 10. oktober

 

Prioritering på klinisk nivå

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/prioritering-pa-klinisk-niva/hoeringsgrunnlag/

Frist 12. oktober

 

Ny høring - Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/ny-forskrift-om-helseundersokelse-av-loser-og-losaspiranter/hoeringsgrunnlag/

Frist 23. oktober. KO

 

Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-ny-forskriftsbestemmelse-om-adgangen-til-a-reservere-anskaffelser-av-helse-og-sosialtjenester-for-ideelle-organisasjoner/hoeringsgrunnlag/

Frist 23. oktober

 

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-universitets-og-hoyskoleloven-og-fagskoleloven-studentombud-trakassering-og-tilrettelegging-laringsmiljo/hoeringsgrunnlag/

Frist 23. oktober. AF

 

Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/tilleggshoering-om-endringer-i-forskrift-om-opptak-til-hoyere-utdanning-for-opptak-til-studiearet-2019-2020-medisin-ved-universitetet-i-oslo/hoeringsgrunnlag/

Frist 24. oktober. AP

 

Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/regional-utviklingsplan-for-helse-vest-rhf/hoeringsgrunnlag/

Frist 24. oktober. SH

 

Forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasienter-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/

Frist 19. november

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-apotekloven-legemiddelloven-og-folketrygdlovens-kapittel-25/
Frist 19. november

Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonalt-eldre-pasient-og-brukerombud-mv/hoeringsgrunnlag/
Frist 5. desember. ES

 

 

Orienteringssaker

142/18

NCGP 2021 – Task plan

 

Annet/vedtakssaker

143/18

Forskingsprosjekt – måling av kolesterol og blodsukker

144/18

EQuiP Summer Schoool in Turin in 2019: How to be successful?

123/18

Fastlegepod: samarbeid med KVALM

145/18

Budsjettforslag Hovedkomite NCGP 2021

146/18

Hva skal vi mene om PKO - hvordan skal vi arbeide med ordningen?

147/18

Tenesteadresse for koordinerande eining og legevakt

148/18

Fellesmøte med AF i Nesbyen - saker

149/18

Fagpolitisk runde:

 

Eventuelt