Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i STLF 26. februar 2019

10. april 2019

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Johanna Westin (årsmøtevalgt), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Anders Prestmo (PSL), Kari Risnes (LVS), Lena Løfblad (vara Ylf), Torstein Sakshaug (vara AF), Mathilde Hernholm (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Marit Seim Ekeland (Of)   

20/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
M
øteinnkalling og agenda ble godkjent.

21/2019: Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent.

22/2019: Aktuelle saker fra foreningen
AF:
Det arbeides med forberedelse til årets forhandlinger i normaltariffen samt ramme- og særavtalen.
Det oppleves vanskelig å få vikarer til fastlegestillinger når det er behov for dette f. eks. ved sykemeldinger.
Ylf: Arbeider med følgende saker:
Likestilling: usikkert om kvinner og menn har like muligheter når det gjelder spesialisering og ansettelse ved de ulike klinikkene. Ylf og Of ser nærmere på dette.
Arbeidsbelastning: det meldes om økende arbeidsbelastning blant LIS-leger i flere klinikker ved St. Olavs, og det planlegges kartlegging av arbeidsbelastningen i utvalgte klinikker.
PSL: Det arbeides fortsatt med å få til en samarbeidsavtale med St. Olav på vegne av Helse Midt-Norge og avtalespesialistene.
Of: Det oppfattes vanskelig på flere avdelinger å få ut fordypningstid, selv på avdelinger hvor dette var innsatt i plan. Det er vanskeligere å få fri til kurs, spesielt kurs som ble forsøkt dekt fra avdelingens budsjett.
LVS: Det arbeides med lønn og arbeidsforhold. Det kan være utfordrende med kombinerte stillinger. Det er opprettet en arbeidsgruppe der blant annet Lindy Jarosch-von Schweder er med som skal se nærmere på dette.
LVS/Of/Ylf har fått til et godt samarbeid.
Namf: Intet nytt.
Nmf:
Forberedelse til landsmøte. Mathilde Hernholm, Rannei Hosar og Håvard Ulsaker har deltatt på Oslo Summit. De innkalles til neste styremøte for å referere fra seminaret.
LSA:
Intet nytt.

23/2019: Festscript – orientering om progresjon
Lindy Jarosch-von Schweder og Bente Grønnesby har hatt lunchmøte med Marius Berg som skal begynne arbeidet med scriptet. Det er planlagt at scriptet skal være ferdig til Sør-Trøndelag legeforenings 180-års jubileum i 2020.

24/2019: Helseplattformen
Innføring av helseplattformen; Epic – det kreves masse ressurser for å tilpasse systemet. Alle må innstille seg på at det blir helt nye måter å jobbe på. En god implementeringsplan er nødvendig.                     

25/2019: Hurtigrutekonferansen 2019
Det er vanskeligheter med å få til konferansen på båt. Det undersøkes alternative steder. Aktuelle uker er 38, 39, 40, 42. Uke 38 blir prioritert.

 26/2019: Medlemsmøte 17. mars med Helle Hein
Det er 75 påmeldte til medlemsmøtet som skal holdes på Sellanraa på Litteraturhuset kl. 18.00 den 17. mars.

27/2019: Samhandlingskonferanse 5. april
Endelig program er ferdig utarbeidet. Seminaret blir avholdt på St. Olavs hospital.

28/2019: Årsmøte 2. mai
Det blir foredrag med Ole Petter Hjelle. Utdeling av tillitsvalgtspris. Komité for prisutdeling: Torkild Skaar, Signe Lohmann-Lafrenz, Johanna Westin og Lindy Jarosch von-Schweder. Det ble enighet om at Sør-Trøndelag legeforening dekker en velkomstdrikk men drikke under maten betales av den enkelte.

29/2019: Forskning – status for plan
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte. Oppstart forskningskurs den 26. mars. Kurset holdes på Østmarka.

 30/2019: Administrativt Samarbeids Utvalg
Torkild Skaar informerte. Første møte er i april. Her kan dere lese mer om ASU: https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/default.aspx

31/2019: Kurs – plan for 2019 samt oppsummering av 2018
Torstein Sakshaug informerte. Det er i 2018 holdt 5 kurs; Helserett, Akuttmedisin, Gynekologi, Spiseforstyrrelser og Geriatriforum.
Foreløpig i 2019 planlegges det et årsmøtekurs den 2. mai.

32/2018: Møteplan for 2019
Planen ble ikke tatt opp på dette møtet.

33/2019: Medlemsmøte om pensjon?
Dette er veldig aktuelt. Utsettes til neste styremøte. Danske Bank /DnB / legeforeningen sentralt. Arbeidsgruppe: Kari Risnes, Anders Prestmo, Johanna Westin og Lindy Jarosch-von Schweder. Det utarbeides et forslag til neste styremøte.

34/2019: Medlemsmøte for studenter?
Dette er aktuelt. Tas opp på et styremøte til høsten.

35/2019: Høringer

Fra forrige styremøte:
Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret. Frist 01.03. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/landsstyresak-valg-av-representanter-til-sop-styret/hoeringsgrunnlag/
Vedtak på styremøte 20190226: Det leveres ikke høringssvar

Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. Frist 13.03.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-straffeloven-mv.-avvergingsplikt-tvangsekteskap-skyting-mot-politiet-m.m/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Johanna Westin og Nina Hagen skriver høringssvar

Nye høringer:
NOU 2018:14: IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. NB! Frist 21.02. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2018-14-ikt-sikkerhet-i-alle-ledd-og-utkast-til-lov-som-gjennomforer-nis-direktivet-i-norsk-rett/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar 

Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal – API «Kritisk informasjon»
NB! Frist 24.02. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/kravspesifikasjon-for-bruk-av-kjernejournal-api-kritisk-informasjon/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater.
NB! Frist 20.02. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/utredning-av-insentiver-for-kommersialisering-av-forskningsresultater/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Intern høring – Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023. Frist 18.03.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-utkast-til-prinsipp-og-arbeidsprogram-2019-2023/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Høring pakkeforløp hjerneslag – fase 2. Frist 05.04.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-pakkeforlop-hjerneslag-fase-2/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Utsettes til neste styremøte

NOU 2019:3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Frist 20.02. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-3-nye-sjanser-bedre-laring.-kjonnsforskjeller-i-skoleprestasjoner-og-utdanningslop/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

36/2019: Søknader
Søknad fra Nmf om økonomisk støtte til utvekslingsarbeid i Nmf.
Vedtak:
Ser positivt på søknaden. Men vi må få vite hva pengene skal benyttes til. Søknad bør gå via leder i Nmf. Mathilde Hernholm formidler vedtak til de aktuelle.

37/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Årsmøte m/program.

Møtet ble avsluttet kl. 22.00.