Den norske patologforening

2012

Disputas om sarkomer i Tromsø

29. august 2012
Et samarbeidsprosjekt mellom UNN og sykehuset i Arkangelsk i nordvestre Russland fører til doktorgrad: patologen Andrej Urjevich Valkov har de siste årene delt sin tid mellom diagnostikk og forskning i Tromsø. 6.september forsvarer han sitt arbeid om molekylære markører av prognostisk verdi ved bløtdelsarkomer.

Utdanningsstillinger etterlyses!

13. august 2012
Flaskehalsen i patologi har vært varslet lenge. Med en årlig økning av prøvetall på 3 % varslet legeforeningen i sitt policydokument fra 2009 behov for en økning av antall patologer med 60 % fram til 2017. Antall utdanningsstillinger måtte økes med 11% per år over fem år for at behovet på 117 nye utdanningsstillinger innen 2017 skulle fylles. Fra 2007 til 2011 økte antall utdanningsstillinger med én, fra 69 til 70 (!). DNPs statistikk fra 2011 forteller om ialt 216 spesialistårsverk ved de 17 patologiavdelingene, men en arbeidsmengde som tilsvarer 340* ut fra antall diagnostiske celle- og vevsprøver i landet som helhet, dvs før bl.a. spesialundersøkelser, punksjoner og obduksjoner er medregnet.

Diagnosen blir til på makrobordet

13. august 2012
minner Stig Ove Brynhildsvoll oss om i Dagens Medisin, i en kommentar til nok et oppslag om at bioingeniører kan overta patologers arbeid. At bioingeniører overtar denne aller vesentligste delen av diagnosesettingen er definitivt ikke veien å gå, sier han og minner om at det gamle sitatet fra amerikanske kolleger om at diagnosene blir til ved makrobordet og bekreftes av påfølgende mikroskopering, fortsatt er gyldig.

Tromsø søker om akkreditering

03. juli 2012
Som første patologiavdeling i landet har Tromsø nå levert inn sin akkrediteringssøknad. Vi gratulerer og satser på at søknaden innvilges!

Sommerhilsen fra leder

26. juni 2012
"Vi trenger kompetente patologer for sikre diagnostisk kvalitet, og patologforeningen har den klare holdning at alt diagnostisk arbeid må utføres av patologer og kan ikke overlates til andre yrkesgrupper" skriver Ying Chen blant annet i sin sommerhilsen. Den nye lederen har som mål å besøke alle patologiavdelinger i løpet av perioden.

Takk til alle kursarrangører - og god sommer!

24. juni 2012
Det nærmer seg fellesferie! I den anledning rettes oppmerksomheten mot alle møte- og kursarrangører i halvåret som var! Det er et utrolig arbeid som nedlegges for å spre faglig nytt til kolleger. Det meste er ubetalt, må gjøres på fritiden og er basert på uegennyttig entusiasme og dugnadsånd. Og nivået er kjempebra! En stor takk altså til alle som har bidratt med overskudd og kunnskaper!! La oss håpe at dere også rekker å komme ajour med diagnostikken før hetten legges over mikroskopet og dere vandrer ut i sommersola....

Oppmykning av takstregler for HPV-test mm

24. juni 2012
Det har nylig vært to oppmykninger når det gjelder tolkningen av flytskjemaet for HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 1. Det er ikke lenger nødvendig å være streng på tidskriteriet. Selv om cytologisk kontrollprøve ikke er tatt minst 6 måneder og maks 12 måneder etter indexprøven, kan den likevel analyseres. 2. Kvinner med gjentatte celleforandringer (ASC-US / LSIL x 2) kan følges opp med ny cytologisk prøve etter 12 måneder selv om HPV-test er negativ.

Skjoldbruskkjertelen - stjerneeksempel på nytten av arbeid i team

05. juni 2012
Patologen Eva Sigstad ved Oslo universitetssykehus disputerer fredag 15.juni over arbeidet Thyroid tumors – A modern diagnostic approach improves the management of thyroid cancer patients. I avhandlingen demonstrerer hun nytten av den såkalte "trippeldiagnostikk", med røntgenleger, klinikere og patologer i tett samarbeid rundt pasienten. En følge av dette samarbeidet har ikke bare blitt nye diagnostiske metoder, som påvisning av thyreoglobulin i sprøytespiss ved punksjon av metastasesuspekte lymfeknuter, men også nye behandlingsmetoder. Injeksjon av sprit i halsmetastaser har vist seg effektivt.Prøveforelesningen før selve disputasen vil ta for seg nytten av automatisering i cytologisk diagnostikk.

Forskning på heat shock proteiner ga overskrifter

29. mai 2012
- og det med rette. Nok en gang har forskningen ved patologiavdelingen på Haukeland vekket oppsikt. Oddbjørn Straume har i samarbeid med forskere i Boston vist hvordan påvirkning av angiogenesen gjennom nedregulering av HSP27 kan bremse tumorvekst, vist i brystkreft og melanommodeller i mus. Forskerne har også funnet at høy ekspresjon av HSP27 er assosiert med dårlig prognose i kliniske humane tumorserier. 1. pinsedag var nyheten om PNAS-artikkel på førsteside i både VG og Dagbladet.

Side 2 av 4