Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 7.3.17

Godkjent i styremøte 24. april

Sted:   Clairon Sign Hotel, Stockholm

Til stede: Petter Brelin, Torgeir Hoff Skavøy, Sirin Johansen, Lina Linnestad, Nina Wiggen, Bente Prytz Mjølstad, Eirik Viste, Tor Carlsen, Anne Ormshammer (ref.)

Forfall: Ehsna Ali, Per Martin Sommernes, Stefan Hjörleifsson

 

Saksnr.

Sak

 

Fagpolitisk del

36/17

Fagpolitisk runde – hva har skjedd siden sist?

 

 

Bente Prytz Mjølstad:

NFAs representant i råd i Forskningsrådet vedrørende forskning på CFS/ME.

 

Sirin Johansen:

Hjerte/kar-profylakse – retningslinjearbeid Helsedirektoratet. Flytskjema utarbeides.

 

Nina Wiggen:

Utvalgsmøte ALIS (AF/NFA). Valg av nytt utvalg under landsrådsmøtet i AF.

Introduksjons nettkurs for LIS1 -leger planlegges, spredning til turnusveiledere. Innhold hentes fra ALIS håndboka.Revisjon av oppstartshåndboka er påkrevet pga stadige lovendringer.

 

Pakkeforløp BUP: Fastlegegruppe knyttet til utvikling av pakkeforløp i psykiatri. Går nå ut av gruppen. Nfa mener det fortsatt burde være en fastlege med videre. NW kontakter direktoratet om dette.

 

 

Petter Brelin:

Avtale om periodisering av regnskap for NFA. Orientering om økonomisk situasjon.

Møte med utdanningsseksjonen Legenes hus. Tilbud til referansegruppene er sendt ut om utvikling av nettkurs.

Møte Hdir om spesialistutdanning, spesielt om veiledning, allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

Styremøte i SKIL

Riksrevisjonen – møte om henvisningspraksis

Møte mellom HOD og primærhelsegruppa i Legeforeningen

Møte med  Helsedirektoratet om ICPC beriket versjon og utfylling av M2» søknader.

 

 

Torgeir Hoff Skavøy:

Referansegruppe for nasjonale kvlaitetsindikatorer. Helsedirektoratet. Norge har 160 nasjonale indikatorer i hele helsetjenesten. Det er få indikatoarer på kommunalt nivå, basert på IPLOS. 

 

Ekspertgruppe Hdir for avstandsoppfølging av kronisk syke. Div prosjekter er basert på Egenbehandlingsplaner.

 

Tor Carlsen:

Møte med Abbott om kontinuerlig blodsukkerovervåkning

Epj – løftet

Samarbeidsprosjekt med Fysioterapiforbundet – samarbeidsmodell i kommunene

 

Lina Linnestad:

Kreftregistreret -  referansegruppe for masseundersøkelser mot livmorhalskreft – behov for ny repr.

Hovedkomitemedlem Primærmedisinsk uke 

 

Referater/oppfølgingsaker

37/17

Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

116/16

Våruka 2017 – oppdateringer

Påmelding nærmer seg 300 totalt.

NFA  inviterer veiledningsgrupper i området til å delta i årsmøtet.

 

Forberedelser til årsmøte:

-          Innleder: Prof Olav Helge Førde: Gir vi nok til dem som trenger mest?

-          Helsepolitisk verksted – spørsmål til diskusjon etter innledningen forberedes

-          Prinsipprogram  - egen post i styremøte

-          Valg av valgkomite : Eirik Viste foreslås som vararepr etter Trine Bjørner. Trine Bjørner foreslås som leder av komiteen etter Gisle Roksund

 

Løvetannprisen deles ut.

 

Oppnevninger og representasjoner

38/17

Oppnevning av sakkyndig komité - kompetanseområde i smertemedisin. Trygve Skonnord oppnevnes.

39/17

Forespørsel om oppnevning til NevSom. Leder forespør aktuell kandidat.

40/17

HDIR Møte med Referansegruppe tobakk. Petter Brelin oppnevnes.

41/17

Avgitte høringer:

 

 

42/17

Høringer under arbeid:

 

 

 

 

 

Orienteringssaker

43/17

Fra barne- til voksenhelsetjeneste:  Bedre samhandling for unge med livsløpssykdommer. Rapport i regi av Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Det inviteres til møte med Barnelegeforeningen og prosjektleder for å drøfte resultatene og oppfølgingen.

44/17

Samarbeid med Kreftforeningens "Sjekk deg"-kampanje. Temaet er livmorhalsprøver. Nina Wiggen er NFAs representant.   

 

 

 

Annet

45/17

Antibiotikaplakat til distribusjon på legekontorer? SPOL spørres om assistanse til design av plakat.

46/17

Resultater Questback – Fremtidens allmennmedisin. Undersøkelsen understreker interesse for utdanningsstillinger.  

47/17

 Nina Wiggen har forfall til DNLFs landsmøte.

 

I år stiller:

Petter Brelin

Torgeir Hoff Skavøy

Sirin Johansen (erstatter Nina Wiggen)

 

Vara:

Sirin Johansen

Bente Prytz Mjølstad

Lina Linnestad

 

48/17

ICPC 3 – spørsmål om  innhold og finansiering. Skisse til utviklingsprosjekt fra Radboud university Nederland. NFA anbefaler over for e-helsedirektoratet som eier av ICPC at Norge slutter seg til arbeidet og at delfinansierer som omsøkt.

 

49/17

Utkast til prinsipprogram ble gjennomgått med noen føringer for redigering.

50/17

Oppnevnelse av klinisk eksperter - vurdering av inhalasjonspulver på bytteliste. *

51/17

Medlem til fastlegegruppen for handlingsprogram for kreft.

NFA oppnevner Eirik Viste som erstatter for Torgeir Hoff Skavøy.

52/17

Gjennomgang av fjorårets regnskap. Regnskapet ble godkjent og signert.