Fond og legater

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
24. august 2018

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Dette annonseres på Legeforeninges nettsider. Søknad sendes Legeforeningens Kvalitetsfond
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ta kontakt ved å sende en mail til kvalitetsfondet@legeforeningen.no

Kvalitetspriser

Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten. Hver pris er på kr 50 000. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.

Arbeidet bør

  • Ha fokus på pasienter
  • Ha ført til resultater som viser forbedringer for pasienter
  • Ha anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring
  • Ha vært nyskapende
  • Ha vært utført de to siste årene
  • Ha vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt)

I vurderingen bedømmes både arbeidets resultater og de prosessene som har ledet frem til dem.  Det vil utvises varsomhet ved tildeling til prosjekter med kommersielle interesser. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater og bør inneholde informasjon nok til å vise om kriteriene er oppfylt.

Det vil annonseres for når en kan søke. Søknadsfrist er som oftest 1. mars. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler søknadene og avgir innstilling til sentralstyret.

Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte. 

Tidligere vinnere av kvalitetsprisen