Fond og legater

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
24. august 2018

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Dette annonseres på Legeforeninges nettsider. Søknad sendes Legeforeningens Kvalitetsfond
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Kvalitetspriser

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet finansierer to kvalitetspriser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.

Prisene skal stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Hver pris er på kr 50 000. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på tjenestene, og med vekt på pasientfokus. Både arbeidets resultater og den prosessen som har ledet frem til dem, vil være viktige når det gjelder bedømmelsen.

• Prisen kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper der også leger har deltatt i arbeidet.
• Det er ønskelig at arbeidets resultater viser forbedringer for pasientene.
• Arbeidet bør fortrinnsvis være nyskapende.
• Anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring bør være anvendt.
• Arbeidet bør være utført i løpet av de to siste årene.

Det vil annonseres for når en kan søke. Søknadsfrist er som oftest 1. mars. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler søknadene og avgir innstilling til sentralstyret.


Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte.

Tidligere vinnere av kvalitetsprisen