Veileder i gynekologi (2021)

Det er en stor glede å presentere Veileder i gynekologi i ny revidert utgave!

En stor takk til kapittelforfattere som har brukt verdifull tid for å få veilederkapitlene oppdaterte og ferdige! Takk til medlemmer som kom med konstruktive innspill i høringsrunden og en stor takk til Lill Mailen Løvhaugen som sørget for layout og nettredaktør Inga Vengen, som har jobbet dag og natt for å få veilederen ferdig!

Veilederen er et formidabelt dugnadsarbeid og medlemmene i Norsk gynekologisk forening kan være stolte over at så mange har tatt i et tak for fellesskapet!

Det er noen få strukturendringer i forhold til forrige utgave, blant annet er kapittelet Gynekologiske infeksjoner blitt et samlekapittel for infeksjoner, der du kan klikke deg inn på de forskjellige temaene. Prematur ovarialsvikt er et helt nytt kapittel. Vi har utelatt egne pasientinformasjonskapitler fordi pasientinformasjon ligger på Norsk helsenett.

Styrken på anbefalingene bygger på GRADE-prinsippet og angis «anbefaler», «anbefaler ikke», som er en sterk anbefaling og «foreslår» og «foreslår ikke», som er en svakere anbefaling. I henhold til GRADE-systemet er det viktig å skille avgjørelser vedrørende kvalitet på evidens og styrke i anbefalinger. Høy kvalitet på evidens betyr ikke nødvendigvis sterke anbefalinger og motsatt er det slik at sterke anbefalinger kan bygge på lav kvalitet på evidens. De fleste kapitlene starter med oppsummering av de viktigste anbefalingene og deretter redegjøres for søkestrategi. Forfatterne er anbefalt å legge vekt på pyramidesøk, systematiske oversikter, meta-analyser og viktige primærartikler.

Vi vet at veilederen ofte brukes i sakkyndig arbeid, men presiserer at den ikke er et juridisk dokument. Dersom det oppdages feil eller behov for oppdatering, kan hovedforfatter kontaktes på e-postadresse angitt øverst i kapittelet med redaksjonskomiteen på kopi.

rsvennin@online.no; ingeborg.engelsen@gmail.com;  erik.andreas.torkildsen@sus.no; Pernille.Schjonsby@ahus.no

Redaksjonskomiteen takker for tilliten fra styret i NGF og håper at Veileder i gynekologi 2021 vil være nyttig for de som trenger veiledning om gynekologisk faglig praksis.

Lørenskog 26.mars 2021

 

 

 

 

 

Kildehenvisning / referanse

Når hele veilederen eller enkeltkapitler siteres / refereres skal følgende ISBN-nummer brukes: 

ISBN 978-82-692382-1-1

 

I referanselisten: 
Hele veilederen: 
Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1.

 

Enkeltkapitler (eksempel):
Skorstad M. et al. Ektopisk graviditet. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30. mars 2021]. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/ektopisk-graviditet/