Veileder i gynekologi

Norsk gynekologisk forening har gleden av å presentere syv nyreviderte kapitler i denne utgaven: Myoma uteri, Endometriose, Adenomyose, Fertilitetsbevarende behandling, Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen, Spontanabort og Kjønnslemlestelse. Endometriosekapittelet ble delt opp i Adenomyose og Endometriose i forbindelse med revisjonen.

2023 er det første året vi har jobbet etter ny arbeidsmetode med gjennomgang av de reviderte kapitler i et åpent veiledermøte. Revisjonsrunden var en pilot der de seks kapitlene ble revidert høsten 2022 og presentert og diskutert på veiledermøtet i januar 2023. Medlemmene hadde anledning til å komme med innspill til kapitlene før veiledermøtet og de nyreviderte kapitlene har ligget ute til høring før publiseringen.

Kapitlene som revideres i 2023 og skal presenteres på veiledermøte i januar 2024 er: Ektopisk graviditet, Ovarialcyster, Habituell abort, Overgangsalder, Kroniske bekkensmerter og PCOS.

Tusen takk til hovedforfattere og alle deltakere i kapittelgruppene! Dere gjør en stor dugnadsjobb for å sikre gode faglige retningslinjer i gynekologi! Veilederen er et bidrag til å sikre lik praksis og god pasientsikkerhet for gynekologiske pasienter.

Vi vet at veilederen ofte brukes i sakkyndig arbeid, men presiserer at den ikke er et juridisk dokument. Dersom det oppdages feil eller behov for oppdatering, kan hovedforfatter kontaktes på e-postadresse angitt øverst i kapittelet med redaksjonen på kopi.

Mail til Gyn redaksjonskomité

Redaksjonskomiteen takker for tilliten fra styret i NGF og håper at Veileder i gynekologi 2023 vil være nyttig.

Lørenskog 3. juni 2023

 

 

 

 

 

 

Kildehenvisning / referanse

Når hele veilederen eller enkeltkapitler siteres / refereres skal følgende ISBN-nummer brukes: 

ISBN 978-82-692382-3-5

(Veileder 2021 ISBN 978-82-692382-1-1)

 

I referanselisten: 
Hele veilederen: 
Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-3-5.

 

Enkeltkapitler (eksempel):
Skorstad M. et al. Ektopisk graviditet. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-3-5. [hentet 19. august 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/ektopisk-graviditet/