Veileder i fødselshjelp

Det er en stor glede og kunne presentere endelig revidert utgave av veileder i fødselshjelp 2020.

Tusen takk til alle som har bidradd, dere har gjort en fantastisk jobb! Det er nedlagt tusenvis av timer med gratisarbeid og da er det godt å vite at dette er retningslinjer som brukes av våre kolleger. 

Revisjonen startet med utnevnelse av redaksjonskomite og kapittelredaktører høsten 2018. Redaksjonen foreslo medforfattere, men kapittelredaktør avgjorde endelig sammensetning av gruppen. Forfattere ble utvalgt etter faglig kompetanse, men det ble også lagt vekt på geografisk spredning og inklusjon av en lege i spesialisering i hvert kapittel om mulig. Vi hadde et kickoff møte for alle kapittelredaktører i januar 2019. Alle kapitlene ble lagt ut til høring på web februar 2020, mange høringsinnspill kom inn og endelig versjon er nå publisert.

Innhold og layout: Revidert veileder inneholder 54 kapitler, de fleste gamle reviderte, men også noen nye: Astma, Hjertestans i graviditet og perimortem sectio, Inflammatorisk tarmsykdom, Kreft i svangerskapet, Invasiv placenta, Vasa previa og Placenta previa, Lite liv, Maternell Sepsis, Nevrologiske sykdommer (Epilepsi, MS og Migrene), ONEWS og PCOS.  Det er ny indeksering basert på naturlig søkeord og muligheter for ekstra søk også i tekst. Det har vært mange, gode, konstruktive og heftige diskusjoner internt i de ulike gruppene og alle bortsett fra ett kapittel er revidert.    

Anbefalinger og dokumentasjonsnivå: Vi har valgt å angi nivå for dokumentasjon fra I-IV. Dokumentasjonsnivå er angitt for de oppsummerte anbefalingene initialt men ikke nødvendigvis systematisk gjennom hele dokumentet.   Styrken på anbefalingen bygger på GRADE prinsippet og angis «anbefaler», «anbefaler ikke» som er en sterk anbefaling og «foreslår» eller «forslår ikke» som er en svakere anbefaling.  I henhold til GRADE systemet er det viktig å skille avgjørelser vedrørende kvalitet på evidens og styrke i anbefalinger. Høy kvalitet på evidens betyr ikke nødvendigvis sterke anbefalinger, og motsatt er det slik at sterke anbefalinger kan bygge på lav kvalitet på evidens. De fleste kapitler starter med oppsummering av de viktigste anbefalingene og deretter redegjøres for søkestrategi. Forfatterne er anbefalt å legge vekt på pyramidesøk, systematiske oversikter, meta-analyser og viktige primærartikler.

Vi håper at Veileder i fødselshjelp 2020 vil være til nytte og hjelp for fødselshjelpere, andre kolleger og gravide/fødende. Hvis det oppdages feil, eller ny kunnskap krever revisjon, ber vi dere kontakte kapittelansvarlig (epost i hvert kapittel). Redaksjonskomiteen kopieres. Vi vet også at dette dokumentet brukes hyppig i sakkyndig arbeid. Vi vil presisere at det ikke er et juridisk dokument.

Redaksjonskomiteen har hatt en rekke møter og tett kontakt gjennom hele prosessen. En spesiell takk til adm sekretær Lill Mailen Løvhagen, OUS som har hatt jobben med å administrere alle kapitlene og versjonene. En stor takk også til vår nye Web redaktør Inga Vengen som har jobbet natt og dag for å ferdigstille siste nett utgave. Tusen takk også til Tore Henriksen som har lest gjennom alle kapitlene med «juridiske briller» for å revidere formuleringer som er uheldig i et slikt dokument. Til slutt vil vi takke styret i NGF for det tillitsfulle oppdraget.
 

Fredrikstad, Hammerfest, Bergen, Oslo                                                         19.06.2020


 
 

Kildehenvisning / referanse

Når hele veilederen eller enkeltkapitler siteres / refereres skal følgende ISBN-nummer brukes: 

Fra mai 2023: ISBN 978-82-692382-2-8

(Veileder 2020: ISBN 978-82-692382-0-4)

 

I referanselisten: 

  • Hele veilederen: 

Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp. ePub. ISBN 978-82-692382-2-8.

 

  • Enkeltkapitler (eksempel):

Staff A. et al.  Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp. ePub. ISBN 978-82-692382-2-8. [hentet 24. januar 2021]. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/hypertensive-svangerskapskomplikasjoner-og-eklampsi/

 

 

V

Vaksinasjon i svangerskap og ammeperiode (rev okt -23)

Virale infeksjoner hos gravide (delkap Hiv revidert april -23)