Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Lesinurad

Lesinurad er virkestoffet i: Zurampic
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Lesinurad brukes ved urinsyregikt i kombinasjon med andre urinsyresenkende midler av type xantinoksidasehemmer (eks allopurinol eller febuksostat). Det er aktuelt å legge til lesinurad dersom du ikke har fått tilstrekkelig effekt av allopurinol eller febuksostat alene.

 Urinsyregikt er forbundet med for høyt nivå av urinsyre (urat) i kroppen. Det kan føre til dannelse av krystaller av urinsyre i leddene og nyrene. Disse krystallene kan forårsake plutselig, kraftig smerte, med rødhet, varmefølelse og hevelse (anfall av såkalt urinsyregikt). Hvis tilstanden ikke behandles, kan det samle seg opp større mengder urinsyre (tofi) som kan forårsake skade på ledd.

Virkning/egenskaper 

Lesinurad påskynder utskillelsen av urinsyre via nyrene. Lesinurad skal, som nevnt, brukes sammen med legemiddel som reduserer dannelsen av urinsyre, som f.eks allopurinol eller febuksostat. Til sammen vil denne kombinasjonen senke nivået av urinsyre i blodet og dannelsen av krystaller hindres. Symptomer som smerte, hevelse og eventuelt leddskade reduseres. Kombinasjonen vil redusere risiko for nyrepåvirkning.

Dosering

Dosen er som regel 1 tablett a 200 mg hver morgen med rikelig drikke (vann) og med mat. Drikk også rikelig med vann utover dagen dersom du ikke har restriksjoner mot dette (f.eks ved hjertesvikt). Tabletten må tas sammen med allopurinol eller febuksostat.

Dersom du slutter med allopurinol eller febuksostat, skal du også slutte med lesinurad.

Behandlingen med lesinurad bør ikke begynne før et akutt anfall av urinsyregikt har gått helt tilbake. Dette fordi studier på pasienter har vist at urinsyregikten kan blusse opp i tiden etter oppstart av behandlingen uten at man er sikker på årsaken. For å unngå dette, er det vanlig å bruke forebyggende behandling med betennelsesdempende midler, NSAIDs (som for eksempel naproksen, ibumetin/ibux, diclofenac) eller kolkisin i minst fem måneder under behandling med lesinurad. Langvarig bruk av NSAIDs bør unngås, eventuelt kan en syrehemmer som beskytter magesekken, tas i tillegg.

Dersom du har brukt disse legemidlene mot urinsyregikt en stund og urinsyregikten likevel skulle blusse opp, bør behandlingen som regel fortsette, og akutt behandling med andre medisiner kan være aktuelt i tillegg. Dette avgjøres av legen.  

Ikke stopp behandlingen på egen hånd dersom du føler deg bedre, snakk alltid med legen din før du slutter med medisinen.

 Har du glemt en dose, tar du den neste dosen neste dag til vanlig tid, sammen med allopurinol eller febuksostat. Du må ikke ta en dobbelt dose lesinurad som erstatning for en glemt dose.

 De vanligste uønskede virkninger som kan oppstå (kan ses hos opp til 1 av 10 pasienter):

Hodepine, influensalignende følelse, halsbrann/sure oppstøt. Forbigående økning i nyrefunksjonsprøver (kreatinin), noe som vil avdekkes av blodprøver som skal tas før oppstart og regelmessig under behandlingen.

Sjeldnere uønskede virkninger (kan oppstå hos mellom 1 av 100 og 1 av 1000):

Nyresvikt, ta kontakt med lege om du merker smerte i siden (under ribbena og/eller over hoftekammen), kvalme, nedsatt appetitt, endring/ problem med vannlating da det kan være tegn på at nyrene er påvirket. Kombinasjonen med allopurinol eller febuksostat vil redusere risiko for nyrepåvirkning.

Svært sjelden (hos under 1 av 1000 personer) er det sett hudreaksjoner, og også utslett i forbindelse med soling.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre legemidler: Lesinurad kan påvirkes, men også påvirke, andre legemidler. Sjekk dette ut med legen din eller spør farmasøyt om lesinurad passer sammen med andre legemidler du bruker. Sjekk dette spesielt dersom du bruker visse blodtrykksmidler (eks amlodipin), visse blodfortynnende (eks warfarin), visse midler mot infeksjoner som sopp (eks flukonazol) og tuberkulose (rifampicin), visse legemidler mot høyt kolesterol (eks simvastatin), visse epilepsimidler, p-piller, midler ved ereksjonsproblem.

 Forsiktighet og ekstra vurdering må gjøres om du har andre sykdommer/plager som:

Redusert nyrefunksjon: blodprøve tas før oppstart for å sjekke nyrefunksjonen, samt under bruk av lesinurad (ca 4 ganger pr år).

Vær forsiktig med lesinurad om du har hjertesvikt eller andre hjertekarsykdommer som ustabil angina, tidligere har hatt slag eller hjerteinfarkt, eller har høyt blodtrykk som ikke er under kontroll.

 Graviditet og amming:

Det foreligger så langt ikke dokumentasjon på om lesinurad er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under behandling med lesinurad og bruk sikker prevensjon.

Det er ukjent om lesinurad går over i morsmelk. Derfor frarådes amming under bruk.

Gode råd

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil dato  Godkjent første gang av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm dato 27.12.2018.